Tân safle tirlenwi dan reolaeth

Swyddog CNC ar y safle tirlenwi gyda injan dan a phentyrrau o wastraff yn y cefndir

Roedd angen ymateb amlasiantaethol y bore yma (27 Gorffennaf) i reoli tân yng Nghanolfan Tirlenwi Withyhedge ger Hwlffordd.

Derbyniodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (MWWFRS) yr adroddiad ac mae wedi diffodd y fflamau ac mae'r gwastraff bellach yn mudlosgi.

Mae tanceri dŵr yn cael eu defnyddio ochr yn ochr â pheiriannau i orchuddio'r tân â dŵr a phridd – gall y bydd yn cymryd cryn amser i ddiffodd y tân yn llwyr.

Efallai fydd ychydig o fwg o'r tân yn drifftio’n araf tua gogledd y safle oherwydd cyfeiriad y gwynt.

Cynghorir i bobl mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio gan y mwg, arhoswch dan do a chadwch ddrysau a ffenestri ar gau. Os oes angen i chi fod allan yn yr awyr agored, dylech osgoi mannau y mae mwg yn effeithio arnynt.

Dylai modurwyr sy'n gorfod teithio drwy'r mwg gadw ffenestri ar gau, diffodd yr aerdymheru a chadw eu fentiau aer ar gau.

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), sy'n rheoleiddio'r safle tirlenwi, yno hefyd er mwyn cynorthwyo MWWFRS ac i fonitro nad oes unrhyw effaith amgylcheddol ar yr ardal gyfagos, ac maent wedi sicrhau nad oes unrhyw ddŵr halogedig yn gadael y safle.

Meddai Gavin Bown, Rheolwr Gweithrediadau CNC:

"Gall tanau gael effaith ddifrifol ar bobl ac ar yr amgylchedd, felly roedd yn bwysig gweithio gyda'n partneriaid aml-asiantaethol a'n gweithredwr safle i reoli'r tân hwn cyn gynted ag oedd bosibl.

"Byddwn yn parhau i fonitro nad oes unrhyw effaith bosibl ar yr amgylchedd lleol."

Mae'r wefan yn safle tirlenwi gweithredol a reolir gan Resources Management Ltd sy'n cynorthwyo MWWFRS i fynd i'r afael â'r tân.  

Mae gan y safle drwydded amgylcheddol i weithredu fel safle tirlenwi amheryglus ac mae'n derbyn gwastraff o amrywiaeth o awdurdodau lleol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru