Cwblhau’r cyfnod diweddara o gynaeafu coed

Tree logger collect trees that have been felled

Mae’r cyfnod diweddaraf o gynaeafu coed mewn planhigfa yn Eryri wedi dod i ben gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Mae’r ardal sydd wedi’i dymchwel yn ffinio ar warchodfa natur genedlaethol Coedydd Aber ger Abergwyngregyn, a bydd yn cael ei adfer gyda choed cynhenid llydan-ddail fydd o fudd i fywyd gwyllt ac i’r dirwedd arbennig hon.

Mae cwmni pren Kronospan, a’u contractwyr MG Harvesting, wedi dymchwel tua 6000 tunnel o goed dros y chwe mis diwethaf, gan ddod â’r cyfanswm a gynaeafwyd i 10000 dros y blynyddoedd diwethaf.

Bydd Kronospan yn defnyddio’r pren i wneud amrywiaeth o gynyrch pren yn eu ffatri yn Chirk.

Mae CNC yn hynod ddiolchgar i’r gymuned leol am eu cydweithrediad yn ystod y gwaith.

Planwyd bron i 13000 o goed brodorol llydan-ddail yn barod yn yr ardaloedd a gliriwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Bydd yr ardal ddiweddara’ yma’n cael ei phlannu â choed brodorol yn ystod y gaeaf nesaf.

Meddai Huw Green, Uwch Warden CNC yng Ngheodydd Aber: “Mae gwarchod bywyd gwyllt yn gwbwl ganolog i’n gwaith.

“Wrth i’r gwaith cynhaeafu barhau yn ystod y blynyddoedd nesaf, nod Cyfoeth Naturiol Cymru yw ymestyn y coetir llydanddail yng Nghoedydd Aber un cilometr sgwâr, gan roi hwb i fioamrywiaeth a gwella’r dirwedd.”

Mae cynaeafu’r blanhigfa hon yn gryn sialens oherwydd y llethrau serth.

Cafodd techneg gynaeafu gymharol newydd ym Mhrydain ei threialu i wneud y gwaith hwn. Yma roedd system winsh symudol yn cysylltu â’r cynaeafwr a’r cludwr gan ganiatáu i’r peiriant lywio ar dir serth, gan hwyluso’r gwaith o gludo’r pren o’r safle. Mae’r broses hon yn achosi llai o ddifrod drwy erydiad na’r dechneg awyrgeblau a ddefnyddir yn fwy eang. Bydd yn cael ei defnyddio eto ar gyfer cam nesaf y gwaith cwympo fydd yn digwydd fis Medi 2017.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru