Cam pwysig tuag at leihau perygl llifogydd yng Nghasnewydd

Lluniau o'r arglawdd yn cynnwys terasau â seddi, ardal chwarae newydd a wal llifogydd

Mae cam cyntaf cynllun i wella amddiffyniad rhag llifogydd ar gyfer mwy na 600 o adeiladau yn ardaloedd Crindau a Shaftesbury yng Nghasnewydd wedi’i gwblhau.

Nid yw peryglon llifogydd yn newydd o gwbl yn y cymunedau hyn.

Mae’r ardal isel rhwng Crindau Pill ac Afon Wysg wedi dioddef llifogydd sawl gwaith oherwydd llanw eithriadol, yn fwyaf nodedig yn 1981 pan effeithiwyd ar 500 o gartrefi a busnesau.

Roedd Cam 1 cynllun Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnwys adeiladu muriau llifogydd y tu ôl i’r adeiladau diwydiannol i’r gogledd o Bont Heol Lyne, ynghyd ag arglawdd trwy Barc Shaftesbury.

Mae’r arglawdd newydd yn cynnwys terasau â seddi sy’n edrych dros y cae chwarae er mwyn cyfoethogi’r amwynder lleol hwn, a bellach mae llwybr beicio a llwybr troed newydd yn mynd trwy’r holl barc.

Ymhellach, mae’r hen garejys ar hyd Stryd Pugsley wedi cael eu dymchwel ac mae clawdd pridd newydd wedi’i adeiladu trwy hen safle Sainsbury’s.

Meddai Tim England, Rheolwr Gweithrediadau Perygl Llifogydd yn CNC:

“Mae trigolion y cymunedau hyn wedi byw gyda pherygl gwirioneddol o lifogydd am flynyddoedd, a’n gwaith ni yw lleihau’r perygl hwn pan fo modd.

“Mae cwblhau’r rhan gyntaf hon yn gam pwysig tuag at leihau’r perygl yma, a hoffem ddiolch i’r gymuned am eu hamynedd dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf yn ystod y gwaith adeiladu a’r anawsterau a ddeilliodd o hynny, gan gynnwys cau Pont Heol Lyne.

“Ym mis Awst, bydd ein contractwr tirlunio yn plannu coed a llwyni ar hen safle’r ‘Coronation Club’ ar Stryd Albany, ac yn adeiladu llwybr ffitrwydd newydd i blant ynghyd â llecynnau ar lefel uwch y gall y plant eu harchwilio. Gobeithio y bydd y trigolion yn mwynhau’r amwynder newydd hwn.

“Bydd y parciau a’r maes chwarae’n ailagor yn barod ar gyfer gwyliau’r ysgol.”

Yn awr, bydd y gwaith yn symud yn ei flaen at ail gam y cynllun i leihau’r perygl llifogydd mewn dwy ardal arall.

Ychwanega Tim:

“Mae’r gwaith i amddiffyn y ddwy ardal yma yn mynd yn ei flaen, ond mae yna rai materion cymhleth i’w goresgyn, ac rydym yn parhau i drafod cynlluniau gyda thirfeddianwyr, penseiri a chynllunwyr.

“Rydym wedi gosod amddiffynfeydd llifogydd dros dro tra y byddwn yn cytuno ar y cynlluniau.”

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, ynghyd â’r diweddaraf, ewch I www.cyfoethnaturiol.cymru/crindau.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru