Arestio dyn ar amheuaeth o rwydo anghyfreithlon

Tagged fish that have been caught illegally

Mae dyn o Aberystwyth wedi’i reportio ar amheuaeth o gymryd sewin 12 pwys o draeth yng Ngheredigion.

Cafodd y dyn ei ddarganfod ar y traeth yn Llan-non gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru, swyddogion Pysgodfeydd Llywodraeth Cymru a Heddlu Dyfed-Powys, ac yntau’n edrych ar rwydi a adawyd yno Ddydd Gwener diwethaf. Mae’r rhwydi wedi cael eu symud ymaith erbyn hyn.

Er mwyn ceisio ymdrin â’r dirywiad yn niferoedd eogiaid a sewin, rhaid rhyddhau’r holl bysgod a gaiff eu dal. A dim ond pysgotwyr a chanddynt drwydded briodol sydd â chaniatâd i gymryd y pysgod hyn.

Meddai Erin Smyth, Uwch-swyddog Troseddau Amgylcheddol, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Byddai pysgodyn o’r maint hwn yn gyfraniad gwerthfawr at stoc silio’r sewin, gan helpu i gynyddu nifer y pysgod.

“Byddai’r sewin yr honnir iddo gael ei gymryd Ddydd Gwener yn werth oddeutu £80 i werthwr cyfreithlon, ond dim ond rhwydi sydd wedi’u trwyddedu i ddal eogiaid a sewin sydd â’r hawl i werthu’r pysgod hyn, a rhaid marcio’r holl bysgod â thag arbennig. Oren yw lliw’r tagiau ar gyfer 2015.

“Mae pysgota am bysgod dŵr croyw yng Nghymru, gan gynnwys eogiaid a sewin, yn werth oddeutu £75 miliwn i’r economi. Felly, rydym yn gofyn i’r cyhoedd ein helpu i warchod ein stociau pysgod.

“Pe bai rhywun yn gofyn ichi a hoffech brynu pysgodyn sydd heb ei dagio, a wnewch chi ffonio ein llinell argyfwng ar 0800 807060.”

Caniateir rhwydi yn Llan-non, yn amodol ar reoliadau arbennig –

* Dim ond pobl sydd â thrwydded i ddefnyddio gwialen a lein neu rwyd drwyddedig, e.e. cwrwgl, sydd â’r hawl i gymryd y pysgod hyn.

* Dim ond rhwydi sydd â thrwydded i ddal eogiaid a sewin a all werthu’r pysgod hyn, a rhaid i’r holl bysgod gael eu marcio â thag arbennig; oren yw lliw’r tagiau ar gyfer 2015

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru