Dadorchuddio Mapiau cerdded a dringo ar gyfer Cymru

Walkers walking up a mountain trail

Cafodd mapiau diwygiedig newydd eu dadorchuddio heddiw (dydd Mercher 24 Medi) ac maent yn dangos ym mhle y gall pobl archwilio a mwynhau cefn gwlad Cymru.

Mae cefn gwlad ac amgylchedd naturiol Cymru ymhlith rhai o asedau gorau’r wlad ac yn atyniad aruthrol i gerddwyr sy’n cyfrannu mwy na £630 miliwn i economi Cymru.

Mae’n bwysig nodi fod y mapiau newydd, a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi eu hadolygu’n drylwyr gan dirfeddianwyr a ffermwyr sy’n berchen ar y tir.

Meddai Richard Owen, Rheolwr y Rhaglen, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein cefn gwlad yn un o’r prif resymau pam y mae cymaint o bobl yn ymweld â Chymru ac yn cyfrannu cymaint i’n heconomi wledig.

“Ond mae’n rhaid inni sicrhau y gellir ei fwynhau a’i amddiffyn ar gyfer cenedlaethau i ddod, ac ar yr un pryd, ystyried y bobl sy’n berchen ar y tir ac yn ei ffermio.

“Mae’r mapiau hyn yn offeryn pwysig i helpu’r tirfeddianwyr a’r bobl sy’n ymweld â’r tir i ddeall beth yw eu hawliau a’u rhwymedigaethau.

“Mae gallu mwynhau’r awyr agored yn rhywbeth rhagorol, ond rydym eisiau sicrhau fod pobl yn gwneud hyn mewn ffordd gyfrifol drwy ddilyn y Côd Cefn Gwlad.”

Cyhoeddi’r mapiau oedd adolygiad cynhwysfawr cyntaf mynediad i gefn gwlad yng Nghymru ers cyhoeddi’r mapiau fwy na 10 mlynedd yn ôl.

Mae’r mapiau newydd yn cwmpasu oddeutu 1 miliwn acer o dir i gyd - sy’n cyfateb i ardal sy’n 1/5 o faint Cymru - y gall pobl ei archwilio a’i fwynhau.

Yn 2012 cyhoeddwyd map drafft gan 9 aelod o staff arbenigol, a bu’r tîm hwn yn gweithio’n agos â’r holl undebau ffermwyr, y Cerddwyr a Chyngor Mynydda Prydain dros y 3 blynedd diwethaf i sicrhau fod y gwaith mapio yn cael ei wneud yn gywir ac mewn ffordd ymarferol.

Fel rhan o waith mynediad Cyfoeth Naturiol Cymru i’r dyfodol, bydd yn neilltuo Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol dethol ledled Cymru i gynyddu cyfleoedd mynediad yng Nghymru.

Bydd yr Arolwg Ordnans yn cynnwys yr holl ardaloedd o dir mynediad yn y Gyfres Explorer 1:25000 yn ddiweddarach eleni.

Er mwyn gweld y map terfynol ewch i'r dudalen hon.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru