Rhoi trwydded forol i Horizon

Mae trwydded forol wedi’i rhoi i Horizon Nuclear Power Wylfa Limited i ganiatáu iddynt wneud gwaith arolygu ar wely’r môr yn Ynys Môn.

Fe fydd y drwydded, a roddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), yn caniatáu i Horizon ddrilio tyllau turio er mwyn arolygu gwely’r môr ym Mhorth y Pistyll.

Bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio i gyfarwyddo’r gwaith o gynllunio, caniatáu a dylunio agweddau ar waith posibl yn y môr ym Mhorth y Pistyll, fel rhan o brosiect gosaf bŵer niwclear Wylfa Newydd.

Ni fydd y drwydded yn caniatáu i Horizon ddechrau ar y gwaith yn syth, oherwydd bydd angen iddynt gyflwyno gwybodaeth er mwyn bodloni amodau arbennig.

Mae’r rhain yn ymwneud â datganiad dull manwl a chamau lliniaru ar gyfer gwarchod mamaliaid môr a bioddiogelwch.

Ni ddylai’r gwaith o arolygu gwely’r môr bara mwy na 12 mis

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Gogledd Cymru yn CNC:

“Mae’n bwysig i unrhyw weithgaredd o’r fath fod â chamau ar waith i leihau unrhyw effaith ar yr amgylchedd.

“Wrth wneud ein penderfyniad, buom yn ystyried yr wybodaeth a gyflwynwyd yn y cais a’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y broses ymgynghori.

“Rydym yn fodlon y bydd amodau’r drwydded forol yn gwarchod yr amgylchedd ac iechyd pobl heb amharu ar y defnydd cyfreithlon a wneir o’r môr.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru