O fes bach y tyf derw mawr

Volunteers collecting acorns

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a grwpiau addysgol wedi bod yn casglu mes mewn coetiroedd lleol er mwyn helpu i ailgyflenwi coedwigoedd Cymru.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae plâu a chlefydau wedi niweidio rhai coedwigoedd yng Nghymru, a bu’n rhaid cwympo rhai ardaloedd. Nod y prosiect hwn yw hyrwyddo pwysigrwydd yr arfer o gasglu hadau brodorol a chodi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc.

Mae grwpiau addysgol wedi casglu mes mewn coetiroedd lleol, ac mae CNC wedi anfon y rhain i blanhigfa goed y Forestry Commission yn Delamere, fel y gellir eu hau a’u tyfu.

Ar ôl i’r coed ifanc dyfu, byddant yn dychwelyd i Gymru ac yn cael eu plannu yn yr ardal lle y casglwyd y mes.

Mae sicrhau bod y coed yn cael eu hailblannu ger eu safle gwreiddiol yn golygu y bydd y coed yn gweddu’n well i’r amgylchedd lleol na choed wedi’u mewnforio.

Meddai Ffion Hughes, Cydlynydd Addysg yn CNC:

“Rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol, yw prif nod CNC, ac mae prosiectau o’r fath yn ein helpu i wneud hyn.

“Mae ailblannu’r coed yn y fan y daethpwyd o hyd iddynt ar ffurf mes yn golygu eu bod yn gweddu’n well i’r pridd, i’r hinsawdd ac i batrymau tymhorol sy’n cefnogi eu tyfiant a’u gallu i wrthsefyll clefydau.

“Mae cynnwys ysgolion a sefydliadau addysg yn sicrhau y bydd degau ar filoedd o fes ychwanegol yn cael eu casglu ac y bydd modd codi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc ynghylch pa mor bwysig yw rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy – pobl ifanc a all benderfynu mynd yn rheolwyr tir yn y dyfodol.

Mae’r prosiect wedi bod ar waith ers tair blynedd, gyda chyfanswm o 224kg o fes derw wedi’u casglu eleni.

Cafodd pecynnau casglu mes, bagiau casglu a gweithgareddau addysgiadol posibl eu hanfon i ysgolion, grwpiau sgowtiaid a Chymdeithasau Rhieni ac Athrawon er mwyn paratoi ar gyfer y prosiect.

Mae grwpiau o Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Conwy a Phowys wedi helpu gyda’r gwaith o gasglu mes, a’r bwriad yw ehangu hyn yn y dyfodol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru