Cael gwared â thrawstiau Aberdaugleddau

Gann boom set up

Bydd thrawstiau a osodwyd yn gynharach yn y mis yn nyfrffordd Aberdaugleddau i gyfyngu gollyngiad olew, yn cael eu symud oddi yno yfory (dydd Iau 17 Ionawr).

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru  (CNC) ac asiantaethau partner wedi parhau i gynnal arolwg o’r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt ers y digwyddiad ar y 3 Ionawr, ac maent yn fodlon eu bod wedi rheoli lledaeniad cymaint â phosibl o’r olew.   

Cliriodd tîm glanhau Valero unrhyw olew a ddarganfuwyd ar draethau lleol yn unol â chyngor swyddogion CNC.  

Mae’r ymchwiliad i sut ddigwyddodd y gollyngiad olew hwn, a’r un blaenorol ym mis Rhagfyr 2018, yn parhau. 

Yn dilyn asesiadau pellach ac archwiliad o’r pibellau olew effeithiwyd arnynt, mae Valero bellach yn credu fod yna 500 litr o olew wedi cael ei ollwng yn ystod y digwyddiad ar y 3 Ionawr - llawer llai na’r hyn ofnwyd yn wreiddiol. 

Er hynny bydd pibellau olew yn aros ar gau ar ôl i CNC gymryd camau'r wythnos diwethaf i atal eu defnydd. Ni fydd CNC yn caniatáu Valero i ailagor y pibellau hyd nes byddant yn fodlon, eu bod yn medru gweithredu heb amharu ar yr amgylchedd lleol. 

Meddai Andrea Winterton, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Yn dilyn ymateb cyflym gan bawb dan sylw, mae llawer o’r llygredd wedi’i atal rhag lledaenu a’i lanhau’n gyflym, gan leihau’r effaith gallai fod wedi’i gael ar fywyd gwyllt a’r amgylchedd. 

“Byddwn ni a’n partneriaid yn dal ati i fonitro’r sefyllfa ac yn ymateb i unrhyw adroddiadau pellach o olew sy’n golchi i’r lan yn ystod y wythnosau nesaf. 

“Mae Valero yn parhau i gefnogi ein hymdrechion ac yn cydweithredu gyda’n hymchwiliadau i sut ddigwyddodd y gollyngiad. Hefyd mae ein hymchwiliad yn parhau wrth i ni ystyried pa gamau pellach mae angen i ni gymryd i atal hyn rhag digwydd eto.”  

Mae CNC yn gofyn i bobl sy’n byw yn yr ardal i roi gwybod am unrhyw arwyddion o lygredd  drwy ffonio’r llinell gymorth digwyddiadau 24/7 ar 0300 065 3000. 

Mae’r ymateb amlasiantaethol i’r digwyddiad hwn wedi cynnwys y sefydliadau canlynol: CNC, Cyngor Sir Penfro, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Asiantaeth Safonau Bwyd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru