Cyngor Cyfoeth Naturiol Cymru i ffermwyr

Silage storage

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn annog ffermwyr i sicrhau eu bod yn storio’u silwair, eu slyri a’u diesel yn briodol yn dilyn tri o ddigwyddiadau llygredd mawr yng Nghymru.

Yn ddiweddar mae swyddogion CNC wedi ymdrin â dau ddigwyddiad llygredd mawr yn ymwneud â slyri, a digwyddiad difrifol arall yn ymwneud â cholli diesel ar fferm. 

Mae elifion slyri a silwair yn llygrydd cryf sy’n tynnu ocsigen o’r dŵr, gan ladd pysgod a phryfetach dŵr. Gall olew tanwydd effeithio ar adar a phethau byw eraill mewn afonydd. 

Mae CNC wedi cyhoeddi taflen sy’n helpu i esbonio’r gofynion cyfreithiol a geir yn y Rheoliadau Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd  Amaethyddol. Mae undebau’r ffermwyr wedi cael copïau o’r daflen hon, ac mae ar gael hefyd ar wefan CNC. 

Fe allai effaith amgylcheddol y tri digwyddiad hyn fod wedi bod yn llawer llai pe bai CNC wedi cael ei hysbysu yn eu cylch ynghynt. Mae CNC yn gofyn i ffermwyr roi gwybod am ddigwyddiadau neu ddamweiniau o’r fath yn syth trwy ffonio 0800 807060. 

Trwy ein hysbysu ynghylch y digwyddiad yn ddi-oed, bydd modd i’n swyddogion roi cyngor a chymorth er mwyn ceisio atal neu leihau’r effaith amgylcheddol, yn hytrach na threulio amser yn ceisio dod o hyd i’r ffynhonnell. 

Meddai Phil Morgan, Cydlynydd Dalgylch yn Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda ffermwyr ers sawl blwyddyn bellach i sicrhau bod silwair, slyri ac olew tanwydd amaethyddol ar ffermydd yn cael eu storio’n briodol. Ond mae’r digwyddiadau diweddar yma’n tynnu sylw at y ffaith fod mwy o waith i’w wneud o hyd. 

“Gwell rhwystro na gwella, meddan nhw, ond mae ambell ddamwain yn dal i ddigwydd. A phan fydd damwain yn digwydd, y peth gorau y gall unrhyw ffermwr ei wneud yw cysylltu â ni’n syth. 

“Yna, byddwn yn rhoi help a chyngor iddyn nhw ynghylch sut i atal neu leihau effaith amgylcheddol y digwyddiad, yn hytrach na threulio amser yn ceisio dod o hyd i’r ffynhonnell bosibl. 

“Gyda chymaint o ffermwyr wedi torri silwair erbyn hyn, bydd yn rhaid iddyn nhw fwrw golwg dros eu storfeydd silwair i wneud yn siŵr nad oes elifion yn gollwng oddi ar y fferm.” 

"Rydym hefyd yn gofyn i ffermwyr a chontractwyr i gadw llygad ar ragolygon y tywydd i gynllunio lledaenu slyri pan mae’n sych fel eu bod yn lleihau'r perygl o lygredd ac yn bodloni canllawiau cyfreithiol."

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru