Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru i gyfarfod yn Sir Ddinbych

Gwahoddir pobl i ddod i un o gyfarfodydd Cyfoeth Naturiol Cymru, a gweld y Bwrdd yn trafod ei fusnes.

Amser: 09:00 – 13:00       

Cyfarfod â’r Bwrdd 13:00 – 14:00      

Dyddiad: Dydd Iau 9 Gorffennaf 2015 

Lleoliad: CanolfanCae Cymro, Clawdd Newydd, Sir Ddinbych. LL15 2ND

Mae’r pynciau trafod ar y rhaglen yn cynnwys sicrhau bioamrywiaeth drwy reoli adnoddau naturiol, opsiynau i fynd i'r afael â'r dirywiad mewn stociau o eogiaid a sewin yng Nghymru, Yr Afanc Ewropeaidd yng Nghymru, a chamau nesaf ar gyfer y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a'r Cynlluniau Rheoli Basn Afon.

Bydd gan bobl gyfle, hefyd, i gyfarfod aelodau’r Bwrdd, a thrafod pynciau’r rhaglen wedi i’r cyfarfod ddod i ben.

Dylai’r sawl sy’n dymuno dod i’r cyfarfod gysylltu â nrwboardsecretariat@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk cyn y cyfarfod.

Bydd y papurau sydd i’w cyflwyno a’u trafod yn y cyfarfod ar gael i’w gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bum diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru