Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymestyn y cynllun prentisiaeth

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig pum cyfle ychwanegol i fyfyriwr coleg neu ymadawyr chweched dosbarth i ymuno â’i raglen lwyddiannus ‘Cyfoeth’.

Mae hwn yn dilyn lansiad y cynllun prentisiaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn gynharach eleni.

Bydd y recriwtiaid newydd yn ymuno gyda’r grŵp gwreiddiol o bedwar prentis ym mis Ionawr 2014.

Mae’r cyfleoedd ar gyfer ceisiadau am bum lle – tri ym Mangor a dau yng Nghaerdydd - ar agor tan 9:00 am ar 9 Rhagfyr.

Bydd y cynllun yn cynnwys dwy flynedd o brofiad cyflogedig yn gweithio ymhlith gweithwyr proffesiynol TGCh yn swyddfeydd y sefydliad ym Mangor a Chaerdydd.

Yn ystod y brentisiaeth bydd y bobl ifanc yn gallu gweithio tuag at gymhwyster y cydnabyddir gan y diwydiant, ynghyd â chyfle i sicrhau cyflogaeth barhaol o fewn y sefydliad.

Mae’r cynllun yn cael ei ddatblygu ar y cyd â Microsoft a dyma’r cynllun cyntaf o’i fath yng Nghymru gan y cwmni meddalwedd.

Bydd Microsoft yn rhoi cyngor ynglŷn ag ardystiadau’r diwydiant a chynnwys. Bydd hefyd yn cefnogi’r dull cyflwyno drwy ei raglen Academi TG, sy’n cynnwys deunyddiau cwrs, arholiadau ac adnoddau eraill.

Bydd y prentisiaethau ar gael i siaradwyr Cymraeg a Saesneg. Bydd gofyn i brentisiaid di-gymraeg gymryd rhan mewn rhaglen dysgu Cymraeg er mwyn cynyddu’u sgiliau iaith.

Dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ymestyn y cyfle hwn yn ein galluogi i chwarae rhan yn helpu i greu swyddi newydd a datblygiadau gyrfaol yng Nghymru.

“Mae gadael addysg bellach i chwilio am waith yn gallu bod yn brofiad anodd i fyfyrwyr, ond mae’r hyn rydyn ni’n ei gynnig yn gam cyntaf ar yr ysgol yrfaol ac yn ddewis amgen yn lle mynd i brifysgol.

“Nid yn unig y mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu proffesiwn ond bydd hefyd yn help i gyfrannu tuag at weithlu mwy medrus i Gymru.”

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gobeithio ymestyn y cynllun i rannau eraill o’r busnes mewn blynyddoedd i ddod.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru