Ymchwilio i lygredd afon yng Nghastell-nedd Port Talbot

Polluted river on the Afon Pelenna and Afon Afan

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i achos llygredd yn Afon Pelenna ac Afon Afan ger Efail Fach yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cafodd CNC ei hysbysu ynghylch y digwyddiad yn gynharach heddiw gan rywun o’r ardal a oedd wedi sylwi bod yr afonydd wedi newid eu lliw a’u bod yn llifo’n oren. 

Mae swyddogion ar y safle ar hyn o bryd yn asesu’r effaith ac yn cymryd samplau dŵr i’w dadansoddi ymhellach. 

Maent wedi dod o hyd i ffynhonnell y llygredd ac maent yn gweithio gyda’r rheini sy’n gyfrifol i ymchwilio i’r amgylchiadau ac i leihau unrhyw niwed pellach i’r ardal. 

Meddai Huwel Manley o Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Hoffem ddiolch i’r rhai sydd wedi tynnu ein sylw at y digwyddiad hwn, fel y gallwn gymryd camau’n ddi-oed i ymdrin â’r broblem. 

“Mae ein hasesiadau cychwynnol yn dangos bod lefelau pH ac ocsigen toddedig yr afon o fewn y terfynau arferol, ac nid ydym wedi gweld unrhyw arwydd o bysgod marw neu bysgod mewn trafferth. 

“Disgwyliwn i’r lliw lifo i lawr yr afon o Bontrhyd-y-fen yn ystod y 24-36 awr nesaf, felly byddwn yn cadw llygad barcud ar yr afonydd am unrhyw newid. 

“Pe baech yn bryderus ynghylch unrhyw lygredd, neu pe baech yn gweld unrhyw effaith ar bysgod neu fywyd gwyllt, dylech ffonio ein llinell argyfwng yn syth, sef 0800 807060.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru