Bydd cytundeb newydd yn helpu gwarchod a gwella afonydd Cymru

Fish pass on the River Tawe in Panteg

Bydd cytundeb newydd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru ac Afonydd Cymru, y sefydliad sy’n goruchwylio chwe Ymddiriedolaeth Afonydd y wlad, yn chwarae rhan allweddol wrth wella afonydd Cymru.

Ym mis Ionawr, llofnododd Prif Weithredwr CNC Clare Pillman a Phrif Weithredwr Afonydd Cymru Dr Stephen March-Smith Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth i gydweithio i wella dalgylchoedd, pysgodfeydd ac ecoleg afonydd. 

Dywedodd David Letellier, Swyddog Gweithrediadau CNC yn Ne-Ddwyrain Cymru: 

“Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous gan y bydd mwy o gydweithio rhyngom ni ac Afonydd Cymru yn arwain at amrywiaeth o fuddiannau amgylcheddol, cymunedol a chymdeithasol. 

“Yn hanesyddol, mae nifer o’r cysylltiadau rhwng CNC a’r Ymddiriedolaethau Afonydd wedi datblygu ar lefel ranbarthol, bydd y cytundeb hwn yn sicrhau bod yr esiamplau gorau o gydweithio’n cael eu defnyddio ledled Cymru.” 

Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn canolbwyntio ar ddiogelu ein hafonydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, annog mwy o bobl i fwynhau afonydd drwy bysgota, llywio a gwneud gweithgareddau hamdden; diogelu bywyd gwyllt a chynefinoedd; gwell statws ecolegol a lleihau effaith newid hinsawdd gyda gwelliannau amgylcheddol. 

Ychwanegodd David: 

“Mae afonydd iach yn arwydd o amgylchedd iach ac mae gennym ni i gyd ran bwysig i’w chwarae wrth sicrhau eu bod nhw cystal ag y gallan nhw fod. 

“Drwy rannu gwybodaeth, annog arfer gorau a datblygu rhaglenni addysgiadol, bydd y bartneriaeth hon yn gam mawr ymlaen wrth gyfuno cyfoeth o arbenigedd a gwybodaeth gan y ddwy ochr. 

“Dyna pam mae’n bleser gweithio nid yn unig gydag Afonydd Cymru, ond gydag unrhyw sefydliad neu grŵp sy’n ceisio gwella ein hafonydd a diogelu’r pysgod, yr anifeiliaid a’r planhigion sy’n byw ynddyn nhw ac o’u cwmpas nhw heddiw ac i’r dyfodol.” 

Dywedodd Dr Stephen Marsh-Smith OBE dros Afonydd Cymru: 

“Rydyn ni wrth ein bodd bod gwaith Ymddiriedolaethau Afonydd a’r cydweithrediad gyda CNC wedi cael ei gydnabod fel hyn a’i nodi’n ffurfiol. 

“Mae gwir angen adfer a diogelu afonydd Cymru, eu pysgodfeydd a’u bywyd gwyllt. Ni all un grŵp yn unig gyflawni hyn a gobeithiwn fod y ddealltwriaeth newydd hon yn cynrychioli trobwynt. 

“Yn y dyfodol efallai y bydd newidiadau enfawr i’r ffordd rydyn ni’n rheoli ein hamgylchedd ac mae’n hanfodol bod partneriaethau a chynlluniau ar gael er mwyn i adfer sydd wir ei angen gael ei wneud pan fo’r cyfle’n codi.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru