Dull newydd o fynd i'r afael â rhywogaethau estron goresgynnol yng Nghymru

Lansiwyd dull arloesol o ymdrin ag effeithiau rhywogaethau estron yng Nghymru. 

Gydag arian gan grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (ENRaW) newydd Llywodraeth Cymru, mae Rhwydwaith Ecolegol Gwydn Cymru (WaREN) yn dyfeisio fframwaith cydweithredol newydd a fydd yn helpu cyrff cyhoeddus a phreifat a grwpiau cymunedol i gydweithio i fynd i'r afael ag effeithiau sylweddol rhywogaethau estron goresgynnol (INNS).

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd restr o 49 o 'rywogaethau o bryder yr Undeb'.  

Mae angen ymdrech gydunol i atal a rheoli'r rhywogaethau hyn ar draws Ewrop.    

Mae un ar bymtheg o'r rhywogaethau hyn eisoes yng Nghymru, gyda 25 mewn rhannau eraill o'r DU. 

Mae'r un ar bymtheg o rywogaethau hyn ynghyd â rhywogaethau estron goresgynnol cyffredin eraill yn cael effaith negyddol ar amgylchedd, economi a lles pobl yng Nghymru.

Mae clymog Japan yn enwog am ei gallu i dyfu trwy graciau mewn arwynebau caled, gan achosi difrod i strwythurau fel adeiladau, ffyrdd a gwaith arall. 

Amcangyfrifir bod cost y rhywogaeth hon yn unig i economi Prydain tua £166 miliwn y flwyddyn.

Mae sudd efwr enfawr yn cynnwys cyfansoddion sydd, ar ôl dod i gysylltiad â golau'r haul, yn achosi pothellu poenus i groen dynol. Gall y croen gael ei greithio ac yn aml mae'n parhau i fod yn sensitif i olau am flynyddoedd lawer ar ôl y swigod cychwynnol.

Gall corchwyn Seland Newydd achosi perygl llifogydd a rhwystro llif dŵr, a gall amharu ar ansawdd ein hamgylchedd dyfrol. 

Meddai Lesley Griffiths, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

“Bydd prosiect Rhwydwaith Ecolegol Gwydn Cymru (WaREN) yn helpu i feithrin y dull cydweithredol y gwyddom fod ei angen i fynd i'r afael â rhywogaethau estron goresgynnol (INNS).

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu at nifer o fentrau rhywogaethau estron goresgynnol gan gynnwys prosiect Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru Lles Ein Hafonydd, lle mae gwirfoddolwyr lleol yn clirio rhywogaethau goresgynnol o dros 120km yn flynyddol o ddalgylch afon Dyfrdwy.

“Maen nhw wedi gwarchod rhywogaethau a chynefinoedd, wedi gwella ansawdd y dŵr ac wedi adfer mynediad i fannau gwyrdd. Bydd prosiect WaREN yn ein helpu i efelychu'r math hwnnw o lwyddiant ar draws Cymru gyfan. ”

Dywedodd Nigel Ajax-Lewis MBE, Pennaeth Bioamrywiaeth a Pholisi Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, wrth siarad ar ran Bwrdd Prosiect WaREN: 

“Gan fod rhywogaethau estron goresgynnol ymhlith tri gyrrwr mwyaf dirywiad bywyd gwyllt Cymru, ynghyd â newid yn yr hinsawdd a darnio cynefinoedd, mae'n bwysig dros ben i ni gydweithio i fynd i'r afael â'r broblem yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost effeithiol”

Mae WaREN yn awyddus i ymgysylltu â sefydliadau, busnesau a grwpiau cymunedol sydd â diddordeb
mewn rhywogaethau estron goresgynnol. Cysylltwch â ni: walesbiodiversitypartnership@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru