Ymgynghoriad newydd ar gyfer trwydded nwyeiddio’r Barri

Mae pobl sy’n byw yn Y Barri a’r cyffiniau’n cael cyfle pellach i ddweud eu dweud ynglŷn â chais gan Biomass UK No. 2 Ltd i weithredu cyfleuster nwyeiddio pren gwastraff ar Heol Woodham.

Daw’r ymgynghoriad newydd ar ôl i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ofyn am wybodaeth bellach gan yr ymgeisydd cyn gwneud penderfyniad ynghylch pa un a ddylid rhoi trwydded amgylcheddol i’r cwmni, ai peidio.

Mae hyn yn cynnwys adroddiadau manylach yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys asesiadau effeithiau aer a sŵn, cynlluniau atal tân, a’r math o bren gwastraff a ddefnyddir fel tanwydd i gynhyrchu ynni.

 Bydd modd ei weld yn llawn yn Llyfrgell Y Barri, yng Nghyngor Tref Y Barri neu yn swyddfeydd CNC ar Heol Casnewydd yn Llaneirwg, Caerdydd o 31 Gorffennaf. Fel arall, gall pobl ofyn am fersiwn electronig trwy gysylltu â CNC.

 Mae gan bwy bynnag sydd eisiau cyflwyno sylwadau ar yr wybodaeth newydd tan 28 Awst 2017 i wneud hynny. Ar ôl asesu’r wybodaeth ychwanegol, ac ystyried unrhyw sylwadau newydd a grybwyllir, mae CNC yn gobeithio bod mewn sefyllfa i wneud penderfyniad ynglŷn â’r cais ym mis Tachwedd.

 Meddai Nadia De Longhi, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC:

 “Cyn gwneud penderfyniad fel hwn, rhaid inni fod yn siŵr ein bod wedi ymchwilio’n llwyr i unrhyw effeithiau posibl y gallai’r cyfleuster hwn eu cael ar iechyd pobl neu’r amgylchedd.

 “Yn ystod ein hasesiad cychwynnol, nid oeddem yn hyderus y byddai modd inni wneud hyn, a dyna pam rydym wedi gofyn i’r cwmni am eglurhad a mwy o fanylion ynglŷn â rhai agweddau ar eu cais.

 “Deallwn fod yna gryn bryder yn lleol ynglŷn â’r cyfleuster arfaethedig, ac rydym eisiau gwneud yn siŵr fod pobl yn deall natur y cais, a’u bod yn gwybod sut i ddweud eu dweud.

 “Byddwn yn parhau i gydgysylltu â Grŵp Gweithredu Llosgydd y Dociau ac ystyried unrhyw sylwadau newydd a wneir gan aelodau’r gymuned wrth inni barhau gyda’n hasesiad.”

 Yr enw technegol ar y gweithgaredd arfaethedig yn y cyfleuster yw nwyeiddio. Mae hyn yn golygu cynhesu pren gwastraff ar dymheredd uchel heb ei losgi i gynhyrchu nwy synthetig (tebyg i nwy naturiol), sy’n cael ei losgi wedyn i gynhyrchu stêm a thrydan.

 Os caiff y cyfleuster ganiatâd, fe fydd yn gallu prosesu hyd at 86,400 tunnell o bren gwastraff nad yw’n beryglus, ac sydd wedi’i ragbrosesu, bob blwyddyn.

 Eisoes, mae gan y cyfleuster ganiatâd cynllunio a roddwyd o’r blaen gan Gyngor Bro Morgannwg.

 Dylid anfon sylwadau ar yr wybodaeth newydd i Cyfoeth Naturiol Cymru, Y Gwasanaeth Trwyddedu, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, CF24 0TP neu i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru