Bydd rheoliadau newydd yn helpu i reoli llygredd aer o weithfeydd hylosgi

Bydd dau set o reoliadau a fydd yn rheoli ffynhonnell llygredd aer fawr a allai niweidio iechyd pobl yn destun gofynion trwyddedu newydd.

Mae'r Gyfarwyddeb Gweithfeydd Hylosgi Canolig yn gosod rheolau i reoli allyriadau sylffwr deuocsid (SO2), ocsidau nitrogen (NOx) a llwch sy'n cael eu gollwng i'r aer, tra bydd y rheoliadau Generaduron Penodol hefyd yn rheoli allyriadau i'r aer, NOx yn benodol, o eneraduron na fyddent yn cael eu hystyried gan y Gyfarwyddeb Gweithfeydd Hylosgi Canolig.

Mae'n rhaid i weithfeydd hylosgi canolig sydd hefyd yn eneraduron penodol gydymffurfio â'r ddau ofyniad.

Esboniodd Claire Watts, cynghorydd dros Reoleiddio Diwydiant Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Gweithfeydd Hylosgi Canolig yn cynnwys unrhyw weithfa neu offer a ddefnyddir i losgi (hylosgi) deunyddiau, gan gynnwys gwastraff, â chyfradd mewnbwn thermol 1–50 megawat.

"Mae generaduron penodol yn cynnwys unrhyw weithfa hylosgi a ddefnyddir i gynhyrchu trydan sydd â chyfradd mewnbwn thermol o lai na 50 megawat.

"Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i brosesau gwastraff a diwydiannol penodol, ond hefyd i adeiladau amrywiol megis gwestai, archfarchnadoedd, carchardai, ysgolion a blociau swyddfa, llefydd nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru, fel y rheoleiddiwr, yn ymwneud â nhw fel arfer."

O 20 Rhagfyr 2018, bydd angen trwydded ar weithfeydd hylosgi canolig newydd, a bydd rhaid iddynt gydymffurfio â Gwerthoedd Terfyn Allyriadau (ELVs) o ddyddiad dyroddi’r drwydded. Bydd angen trwydded ar gyfer rhai generaduron penodol a bydd rhaid iddynt gydymffurfio â Gwerthoedd Terfyn Allyriadau (ELVs) o 1 Ionawr 2019.

Dywedodd Claire:

“Bydd y rheoliadau hyn yn chwarae rôl bwysig wrth amddiffyn pobl a'r amgylchedd drwy leihau nifer y llygryddion sydd yn yr awyr.

“Man cychwyn yn unig yw cyflwyno’r Gyfarwyddeb Gweithfeydd Hylosgi Canolig ar gyfer gweithfeydd newydd; bydd gofynion trwyddedau ar gyfer gweithfeydd hylosgi canolig a generaduron penodol eraill yn cael eu cyflwyno yn y dyfodol.

“Gallwch ddarganfod os oes angen trwydded arnoch drwy ymweld â gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru, lle mae ffurflenni cais am drwydded ac arweiniad technegol ar gael yn https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/medium-combustion-plant-and-specified-generator-activities/?lang=cy

"Os oes gennych ymholiad cyffredinol ynglŷn â gweithgareddau gweithfeydd hylosgi canolig neu eneraduron penodol, anfonwch e-bost atom yn mcpd.queries@naturalresourceswales.gov.uk

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru