Apêl ‘dim tanau’ gan CNC

Trail through Newborough Forest

Wrth i’r cyfnod hir o dywydd sych barhau, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi lansio apêl ar i bobl beidio â chynnau tanau ar unrhyw un o’r safleoedd y mae’n eu rheoli.

Mae’r sefydliad yn rheoli mwy na 100,000 erw o dir yng Nghymru sydd mewn perygl cynyddol o gael eu difrodi gan dân.

Mae tanau eisoes wedi difrodi tir CNC yng nghoedwig Niwbwrch ar Ynys Môn, Geirionnydd yn Nyffryn Conwy a Chwm Rheidol ger Aberystwyth.

Cafodd safleoedd barbeciw pwrpasol CNC yn Niwbwrch a Geirionnydd eu cau yn gynharach yr wythnos hon oherwydd pryder y gallai sparc gynnau tan difrifol.

Bellach mae’n galw ar i bobl osgoi tanau a barbeciws ym mhob coedwig a safle ymwelwyr y mae’n eu rheoli ledled Cymru.

Mae hefyd yn galw ar ysmygwyr i fod yn hynod ofalus ac yn nodi ei bod yn anghyfreithion i gynnau tan mewn coedwig. Gall unrhywun sy’n gwneud hynny wynebu camau cyfreithiol.

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol CNC ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru: “Mae’r tanau yr ydym wedi eu gweld yn barod wedi achosi cryn ddifrod, ond gallent fod wedi bod yn llawer gwaeth onibai am gefnogaeth y Gwasnaeth Tan a gwaith caled ein staff.

“Mae ein canolfannau ymwelwyr, ein coedwigoedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd rhyfeddol.

“Maen nhw’n gartref i fywyd gwyllt prin, yn lleoedd ardderchog i bobl ymlacio a mwynhau natur ac maen nhw’n werthfawr i’n heconomi.

“Ond gallai hyn fod mewn perygl petai tân yn dechrau, felly rydym yn gofyn i bobl ddefnyddio’u synnwyr cyffredin ac i beidio â gwneud unrhyw beth a allai fod yn fygythiad i’r lleoedd rhyfeddol hyn.”

Dyma’r tro cyntaf i CNC wneud apêl o’r fath ers ei sefydlu bum mlynedd yn ôl.

Mae’n rheoli 120,000 hectar o goetir, 76 Gwarchodfa Natur Genedlaethol a 1,060 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae hefyd yn un o'r darparwyr hamdden awyr agored mwyaf yng Nghymru gyda 550 cilometr (340 milltir) o lwybrau beicio mynydd, 450 (280 milltir) cilometr o lwybrau cerdded, 135 cilometr (83 milltir) o lwybrau marchogaeth, 75 o safleoedd picnic a 5 canolfan ymwelwyr.

Ychwanegodd Tim Jones: "Rydyn ni eisoes wedi gosod arwyddion ar y safleoedd mwyaf poblogaidd ymysg ymwelwyr ac yn trefnu patrolau rheolaidd mewn rhai mannau.

“Mae Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio â ni yn yr ardaloedd hyn.

"Nid yw mwyafrif llethol y bobl y byddwn ni'n siarad â nhw eisiau achosi unrhyw ddifrod – y syml dydyn nhw ddim yn deall y risg y maen nhw'n ei chreu wrth gynnau barbeciws neu danau.

"Gall marwor o farbeciw ar draeth Niwbwrch fygwth y twyni neu'r goedwig, er efallai eu bod gannoedd o lathenni oddi wrthynt."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru