Cychwyn heb ei ail i brentisiaid CNC

Mae’r criw cyntaf o brentisiaid a gymerodd ran mewn cynllun prentisio arloesol bellach yn dathlu’r ffaith eu bod wedi ennill eu cymwysterau.

Erbyn hyn, mae’r naw o bobl ifanc a gymerodd ran yn y cynllun TGCh “Cyfoeth” gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cwblhau eu cymwysterau ac wedi’u penodi i swyddi parhaol o fewn y sefydliad.

Yn ystod y deunaw mis diwethaf mae’r prentisiais, sydd wedi’u lleoli ym Mangor a Chaerdydd, wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol yn y maes TGCh er mwyn datblygu eu sgiliau a’u harbenigedd technegol ac ennill cymwysterau proffesiynol.

Meddai Helen Furlong, un o’r prentisiaid llwyddiannus:

“Mae’r cynllun wedi rhoi cyfle gwych imi ddilyn gyrfa mewn TGCh.

“Gyda chyfarwyddyd gan fy nghydweithwyr yn CNC, mae wedi bod yn brofiad dysgu cyffrous, a hynny mewn amgylchedd gwaith.

“Rydw i’n edrych ymlaen at adeiladu ar y sylfaen gadarn yma wrth imi fwrw ymlaen efo ’ngyrfa.”

Cyflwynodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, y gwobrau i’r prentisiaid.

Y cynllun hwn yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, i’w ddatblygu ar y cyd â Microsoft.

Yn awr, a hithau’n Wythnos Prentisiaeth 2015 (9-13 Mawrth), mae CNC yn chwilio am geisiadau newydd.

Meddai Emyr Roberts:

“Rydym yn cynnig cyfle i bobl ifanc ennill sgiliau TGCh a dod o hyd i waith, gan gynyddu’r sylfaen sgiliau i gystadlu am swyddi TGCh yng Nghymru.

“Mae nifer o gyflogwyr wedi cysylltu â ni i weld sut y cafodd y cynllun ei roi ar waith ac i ddysgu ar sail ein profiad.

“Ar gyfer ymgeiswyr newydd, rydym hefyd yn bwriadu cynnig cymhelliant iddynt er mwyn gwneud y cynllun yn fwy hygyrch i bobl mewn cymunedau difreintiedig.”

Cafodd y prentisiaid Dystysgrifau Proffesiynol Meddalwedd, Gwe a Thelegyfathrebu TG Lefel 3.

Dylai pawb sydd â diddordeb mewn dilyn prentisiaeth TGCh ymgeisio trwy gyfrwng gwefan CNC neu anfon e-bost at Mark Diggle cyfoeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru