CNC yn dechrau samplu dyfroedd ymdrochi

Image of broadhaven (south)

Rhwng rŵan a diwedd mis Medi, bydd pob un o’r 104 o Ddyfroedd Ymdrochi yng Nghymru yn cael eu samplu rhwng chwech ac 16 o weithiau.

Fel yr esbonia Melissa Broad, Cynghorydd Ansawdd Dŵr yn CNC:

“Caiff Dyfroedd Ymdrochi Cymru eu hystyried ymhlith y rhai gorau yn Ewrop ac rydym yn gweithio’n galed gyda chymunedau, Dŵr Cymru Welsh Water ac awdurdodau lleol i sicrhau bod yr ardaloedd poblogaidd hyn yn cynnal y safonau uchaf o ran ansawdd dŵr.

“Eleni byddwn yn rhoi ‘dull ar sail risg’ ar waith er mwyn samplu’n ôl gofynion penodol. Bydd nifer y samplau’n seiliedig ar y risg i ansawdd y dŵr.

“Bydd pob Dŵr Ymdrochi yn cael ei samplu o leiaf chwe gwaith a bydd y rheini a ystyrir fel bod mewn mwy o risg yn cael eu samplu hyd at 16 gwaith. Bydd hyn yn rhoi dealltwriaeth dda inni o ansawdd y dŵr”

Caiff y samplau hyn eu dadansoddi yn labordy arbenigol CNC a’u hasesu ar sail cyfres o feini prawf.
Ar ddiwedd y tymor bydd y canlyniadau’n cael eu casglu ar gyfer pob Dŵr Ymdrochi a’u defnyddio i asesu pa un a yw ansawdd y dŵr yn ‘wael’, yn ‘ddigonol’, yn ‘dda’ ynteu’n ‘rhagorol’. Wedyn, bydd modd pennu’r dosbarthiad ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Ychwanega Melissa:

“Rydym wedi gwneud llawer o waith i wella ansawdd ein Dyfroedd Ymdrochi, ac ar y cyd â buddsoddiad enfawr gan gwmnïau dŵr, mae ein moroedd bellach yn lanach nag y maen nhw wedi bod ers blynyddoedd.

“Fodd bynnag, allwn ni ddim pwyso ar ein rhwyfau, a byddwn yn parhau i weithio gyda chwmnïau dŵr, awdurdodau lleol, diwydiannau, ffermwyr a chymunedau i sicrhau bod ein moroedd yn parhau i fod yn lân ac yn iach.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru