Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau prosiect amddiffyn rhag llifogydd yn Solfach

Leaky dam being installed

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi dechrau prosiect dwy flynedd yn Solfach, Sir Benfro gyda’r nod o leihau'r perygl o lifogydd I dros 40 o eiddo yn y gymuned leol.

Bydd y prosiect, sy’n gweithio gyda llawer o bartneriaid lleol gan gynnwys Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Sir Penfro, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a thirfeddianwyr lleol, yn canolbwyntio ar ddefnyddio technegau naturiol o reoli perygl llifogydd ynghyd â dulliau traddodiadol o ' Arafu'r llif ' a rheoli perygl llifogydd yn nalgylch Solfach.

Roedd cam cyntaf y gwaith hwn yn cynnwys gosod 11 argaeau sy’n gollwng ar isafon ger maes awyr Tyddewi, ar dir a reolir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chyngor Sir Penfro.

Mae argaeau sy'n gollwng yn caniatáu i lifau arferol lifo oddi tanynt. Yn ystod cyfnod o lifogydd maent yn helpu i ddal y llifau’n ôl ac yn cynyddu cyfraddau ymdreiddiad lleol.

Dros y ddwy flynedd nesaf mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwriadu gosod argaeau sy'n gollwng mewn lleoliadau addas eraill, ynghyd â gweithio gyda phrosesau naturiol eraill ar hyd y cyrsiau dŵr lleol.

Bydd hyn yn gwella’r amddiffyniad rhag llifogydd i gymunedau Felinganol a Solfach a geir gan ardal storio llifogydd Pont-y-Cerbyd.

Dywedodd Mair Rees, Swyddog Technegol Bioamrywiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Lleihau'r posibilrwydd o lifogydd mewn cymunedau sydd mewn perygl yw un o'n prif nodau, a dyna pam ein bod yn monitro lefelau afonydd 24 awr y dydd ac yn gweithio i osod amddiffynfeydd pellach lle gallwn wneud hynny.

"Mae'r gwaith sydd wedi dechrau yn nalgylch Solfach yn enghraifft o beirianneg werdd, lle mae’r ateb i broblem nid yn unig yn cael fawr ddim effaith amgylcheddol ond hefyd o bosibl yn gwella ansawdd y dŵr a bioamrywiaeth ac yn creu cynefinoedd.

"Drwy weithio gyda phrosesau naturiol rydym yn helpu i reoli adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd gynaliadwy.

"Rydym yn hapus iawn ein bod yn dechrau’r prosiect hwn ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'n partneriaid eto a chyda pherchnogion tir a chymunedau lleol yn y dyfodol."

Dywedodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Amgylchedd a'r Iaith Gymraeg:

"Rydym yn falch iawn o gefnogi CNC yn y prosiect cyffrous hwn a gobeithio y bydd yn arwain at system amddiffyn rhag llifogydd well o lawer ar gyfer Felinganol a Solfach, tra'n parhau i warchod y cynefinoedd naturiol.

"Mae'r prosiect yn enghraifft wych o gydweithio rhwng gwahanol sefydliadau, gyda sawl swyddog yn darparu cymorth gan wahanol dimau o fewn y Cyngor Sir, ynghyd â chefnogaeth a chyngor gan Bartneriaeth Natur Sir Benfro."

Meddai Mark Underhill, Rheolwr Cefn Gwlad y National Trust ar gyfer Gogledd Sir Benfro:

"Rydym yn falch iawn o allu helpu Cyfoeth Naturiol Cymru gyda'r prosiect hwn.

"Mae'n ddiddorol gweld agwedd naturiol o ran rheoli perygl llifogydd a allai hefyd ddod â rhai buddiannau cadwraethol i'r tir yr ydym yn ei reoli."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru