Ymgynghori ar geisiadau am drwyddedau ar gyfer gweithgareddau yn Llanberis

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl beth yw eu barn ynghylch ceisiadau cwmni am drwyddedau’n ymwneud â chynllun trydan dŵr yn Llanberis, Gwynedd.

Bydd sesiwn galw heibio, a gynhelir Ddydd Mawrth 22 Mawrth 2016 (3pm-7pm) yng Nghanolfan Ymwelwyr First Hydro, Llanberis yn casglu barn trigolion yr ardal ynghylch ceisiadau Snowdonia Pumped Hydro.

Mae’r ceisiadau’n  ymwneud â gweithgareddau gollwng dŵr yn Llanberis, fyddai’n ofynnol er mwyn gweithredu cynllun storio pwmpiedig ar gyfer y cynllun hydro-electic yng Nglyn Rhonwy.

Yn awr, bydd CNC yn asesu’r ceisiadau’n fanwl, yn casglu cyngor a thystiolaeath technegol er mwyn bod yn hyderus a ddylai roi trwydded ai peidio. 

Meddai Dylan Williams, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC:

“Mae Llyn Padarn yn ased naturiol hollbwysig i’r ardal. Byddwn yn cynnal asesiad manwl o gynigion y cwmni er mwyn sicrhau na fyddan nhw’n arwain at niwed amgylcheddol, cyn penderfynu pa un a fyddwn yn rhoi’r trwyddedau ai peidio. Ymhlith ystyriaethau eraill, mae dŵr ymdrochi Llyn Padarn o ansawdd ardderchog a bydd yn rhaid inni gael ein bodloni na fydd hyn yn newid.

“Dim ond os byddwn yn berffaith fodlon y bydd cynlluniau’r cwmni’n profi y gallant weithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd na’r cymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol.”

Ymhellach, mae CNC wedi cael cais am amrywiad i drwydded tynnu dŵr a roddwyd i’r cwmni fis Gorffennaf 2015 gydag amodau llym a gaiff eu monitro. Mae’r cais yn gofyn am gynyddu’r gyfradd tynnu dŵr er mwyn llenwi’r gronfa ddŵr ar y cychwyn ynghyd â symud y pwynt echdynnu dŵr. Bydd cyfle i drafod hyn yn y sesiwn galw heibio hefyd.

Cyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru yw archwilio’r ceisiadau a phenderfynu p’un a ddylid caniatáu ynteu wrthod y cais. Byddwn yn ystyried yr holl wybodaeth berthnasol a grybwyllir yn ystod yr ymgynghoriad.

Bydd yr ymgynghoriad ar waith tan 6 Ebrill 2016.

Hefyd, gellir gwneud cais am gopïau electronig trwy gysylltu â permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk neu drwy ffonio 0300 065 3000

Mae trwyddedau amgylcheddol yn elfennau ar wahân i’r broses gynllunio, a gaiff ei rheoli gan Gyngor Gwynedd a’r Arolygiaeth Gynllunio.

Er mwyn gweithredu cyfleuster o’r fath yn gyfreithlon, rhaid i gwmni gael trwyddedau amgylcheddol yn ogystal â chaniatâd cynllunio.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru