CNC yn datblygu cymhwyster adfer afonydd newydd

Participants involve in the new river restoration qualification

Mae afonydd Cymru yn rhai o asedau naturiol mwyaf gwerthfawr y wlad ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a’i bartneriaid yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o’u hadfer a’u cynnal.

Mae CNC wedi bod yn gweithio ag Agored Cymru, y corff dyfarnu addysg a hyfforddiant yng Nghymru i ddatblygu cymhwyster Adfer Afonydd newydd sbon a fydd yn fanteisiol i wirfoddolwyr ac afonydd Cymru.

Fel rhan o gynllun peilot, mae CNC a Cambium Training wedi bod yn cynorthwyo a hyfforddi Groundwork Caerphilly, Ymddiriedolaeth Afonydd De Ddwyrain Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De Orllewin Cymru i geisio rhoi prawf ar yr unedau newydd.  

Meddai Sue Williams, Arweinydd Tîm Addysg, Dysgu a Sgiliau Sector, CNC:

“Mae’r cymhwyster hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen ar rywun sy’n dechrau gweithio ym maes adfer afonydd, un ai’n broffesiynol neu fel gwirfoddolwr.

“Gall sefydliadau ei ddefnyddio i hyfforddi eu gwirfoddolwyr yn y gwaith o adfer afonydd, rhannu ymarfer da, datblygu dull cyson o weithio yn y maes hwn, ac mae’r gwirfoddolwyr yn cael achrediad defnyddiol y gallant ei ddefnyddio yn ystod eu gyrfa i’r dyfodol neu er mwyn difyrrwch yn unig.” 

Mae’r cymhwyster lefel un hwn yn gyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau penodol a chael profiad gwaith ‘yn y swydd’ ym maes adfer afonydd ac mae’n cynnwys pynciau megis:

  • Y ddeddfwriaeth sy’n ymwneud ag afonydd – beth sydd angen ichi wybod cyn cychwyn ar y gwaith
  • Sut y mae afonydd yn cael eu ffurfio, gwahanol briodweddau, dylanwadau dynol
  • Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol – beth ydynt, a sut allwn ni leihau eu dylanwad?
  • Arolygon Ar Droed o Afonydd a defnyddio map arolwg ordnans
  • Sgiliau ymarferol adfer afonydd

Dyma ddechrau datblygiad cyfres o unedau sy’n cwmpasu amrediad eang o bynciau sy’n ymwneud â Dysgu yn yr Awyr Agored a Rheoli Adnoddau Naturiol.  

Meddai Janet Barlow, Prif Swyddog Gweithredol, Agored Cymru:

"Mae’r ffaith ein bod wedi cael y cyfle i weithio ar y cyd â Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu’r cymhwyster unigryw hwn wedi bod yn hynod o gyffrous.

“Ein rôl, fel y sefydliad dyfarnu delfrydol ar gyfer darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yw parhau i ddatblygu cyfleoedd gwirioneddol ar gyfer dysgwyr talentog ac uchelgeisiol yng Nghymru.

“Mae gweithio yn yr awyr agored yn yr amgylchedd hwn yn gyfle rhagorol i ddatblygu sgiliau newydd ac ennill profiad dysgu gwerthfawr y tu allan i’r ystafell ddosbarth.”

Ychwanegodd Daniel Lewis, Cynllunydd Adnoddau Naturiol, CNC:

“Mae afonydd iach yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision i’r amgylchedd, yr economi a nifer fawr o bobl sy’n eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau hamdden.  

“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn awyddus i gynorthwyo’r prosiect cyffrous hwn a fydd yn helpu gwirfoddolwyr a chymunedau i ailgysylltu â’u hafon leol.  Byddant yn gallu gwneud gwelliannau amgylcheddol ar yr un pryd â gwella eu rhagolygon eu hunain o ran gwaith.” 

Er mwyn darganfod mwy am gymhwyster Agored Cymru cysylltwch â Judith Archer yn judith.archer@agored.org.uk

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru