Lansio ymchwiliad wrth i filoedd o bysgod gael eu lladd

Dead fish that have been washed up onto the shore

Mae ein swyddogion wedi dechrau ymchwiliad ar ôl i filoedd o bysgod gael eu lladd mewn nant yng ngogledd Cymru.

Credir bod hyd at 3,000 o bysgod wedi’u lladd mewn llecyn milltir o hyd yn Nant Mawr rhwng Rhuthun a Dinbych. Maent yn cynnwys eogiaid, siwin, brithyll, llysywod a phennau lletwad.

Y gred yw mai rhwystr yn yr afon a arweiniodd at hyn. Mae’r rhwystr hwn wedi’i symud ymaith erbyn hyn a disgwylir i’r afon ddychwelyd i’w lefel arferol cyn bo hir.

Fodd bynnag, mae Nant Mawr yn nant silio bwysig i bysgod, ac mae’r digwyddiad hwn yn debygol o gael effaith ddifrifol ar boblogaethau pysgod yn yr ardal.

Un o isafonydd Clywedog, sy’n llifo i Afon Clwyd, yw Nant Mawr.

Wrth i’r afon ddychwelyd i’w llif arferol, mae swyddogion CNC yn rhybuddio y gall ysgerbydau pysgod gael eu golchi i lawr yr afon.

Gallai’r pysgod fod wedi marw ers dyddiau. Gofynnir i bobl beidio â’u cyffwrdd, gan adael iddynt gael eu golchi ymaith yn naturiol.

Meddai Emyr Jones, sy’n arwain yr ymchwiliad ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae pysgod fel siwin, brithyllod ac eogiaid yn rhan bwysig o ecoleg ein hafonydd, a hefyd yn rhan bwysig o’n heconomi.

“Yn awr, rydym yn ymchwilio i’r hyn a achosodd y rhwystr, a byddwn yn cymryd camau yn erbyn pwy bynnag sy’n gyfrifol amdano.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru