CNC yn bwriadu rhoi trwydded nwyeiddio ar gyfer Y Barri

Llun penderfyniad trwydded

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi ei fydd yn ymgynghori ymhellach ar ei fwriad i roi trwydded amgylcheddol er mwyn caniatáu i Biomass UK No 2 Ltd weithredu ei gyfleuster nwyeiddio yn Y Barri.

Gwnaed y cyhoeddiad mewn cyfarfod gyda chynrychiolwyr o'r Grŵp Gweithredu Llosgydd y Dociau (DIAG), a’r Aelod Cynulliad lleol, Jane Hutt ar Ddydd Llun 13 Tachwedd. 

Yn dilyn asesiad manwl o gynlluniau’r cwmni, mae CNC yn fodlon y bydd mesurau priodol ar waith er mwyn caniatáu iddo weithredu heb niweidio’r amgylchedd nac iechyd trigolion yr ardal. 

Yn ogystal ag asesiadau gan arbenigwyr mewnol CNC ei hun, ystyriwyd cyngor arbenigol gan sefydliadau eraill hefyd, fel Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. 

Cyn i’r penderfyniad terfynol gael ei wneud, yn awr bydd CNC yn rhannu casgliadau ei asesiad a’r amodau drafft ar gyfer y drwydded arfaethedig, gan roi ymgynghoriad newydd ar waith. 

Bydd hwn yn cael ei gynnal o ddiwedd mis Tahcwedd am oleiaf pedair wythnos a bydd yn gyfle i bobl gyflwyno unrhyw wybodaeth newydd nad yw wedi’i hystyried yn barod trwy ymgynghoriadau blaenorol, ynghyd â chyflwyno sylwadau ynghylch y penderfyniad drafft. 

Meddai Nadia De Longhi, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC: 

“Rydym yn gwybod bod cryn dipyn o bryder wedi bod ynglŷn â’r cyfleuster yma ac rydw i eisiau tawelu meddyliau’r gymuned leol na fydden ni yn rhoi trwydded heb sicrhau bod modd i’r ymgeisydd fodloni’r safonau llym sydd yn y drwydded. 

“Rydym wedi craffu’n fanwl ar y cais, a phan fo angen wedi gofyn am eglurhad a manylion pellach, er mwyn ein helpu i wneud ein penderfyniad. 

“Pan fydd yr ymgynghoriad yn dechrau, fe fydden ni’n fodlon ystyried unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth newydd sy’n berthnasol i’n penderfyniad.” 

Yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol i CNC roi trwydded amgylcheddol i gwmni os oes modd iddo ddangos y gall weithredu oddi mewn i’r ddeddfwriaeth amgylcheddol. 

Eisoes, mae’r datblygwr wedi cael caniatâd cynllunio gan Gyngor Bro Morgannwg, ond mae hefyd angen trwydded amgylcheddol i weithredu ei safle’n gyfreithlon. 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru