CNC gam yn nes at wneud £3m ar gael ar gyfer prosiectau

Logo Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cymryd y cam cyntaf tuag at sicrhau bod £3 miliwn ar gael ar gyfer prosiectau i wella'r amgylchedd ledled Cymru.

Ym mis Rhagfyr, fel rhan o'i ddull comisiynu newydd, gofynnodd CNC i sefydliadau gynnig prosiectau fydd yn cwrdd â heriau allweddol.

Rydym wedi gwrando ar adborth gan randdeiliaid oedd am i ni gyflwyno proses ddau gam - gan ddechrau gyda cham mynegi diddordeb cychwynnol.

Heddiw bydd CNC yn gwahodd 90 o'r prosiectau sydd wedi sgorio uchaf i fynd ymlaen i ail gam y broses ymgeisio.

Dywed Rhian Jardine, Cadeirydd Bwrdd Cyllido Strategol CNC:

"Cawsom bron i 200 o fynegiannau o ddiddordeb, yn ceisio am gyfanswm o dros £10 miliwn o gefnogaeth ariannol.

"Rydym yn siomedig na allwn ariannu'r holl brosiectau, ond dim ond £3 miliwn sydd ar gael ac felly allwn ni ddim ariannu pob syniad. Bu'n rhaid i ni wneud rhai penderfyniadau anodd ynglŷn â pha brosiectau ddylai fynd ymlaen i'r cam nesaf.

 "Mae'r 90 o gynigion yr ydym yn eu gwahodd i symud ymlaen i'r cam ymgeisio llawn yn amrywiol iawn"

Bydd y prosiectau a ddewisir yn helpu i gwrdd â'r heriau a nodwyd o dan y pedair thema:

  • Sicrhau bod tir a dŵr yn cael eu rheoli mewn modd cynaliadwy - lleihau'r risg o beryglon amgylcheddol fel llifogydd a llygredd
  • Gwella cydnerthedd ac ansawdd ein hecosystemau - gwella rheoli cynefinoedd, bioamrywiaeth a chysylltedd
  • Helpu pobl i fyw bywydau iachach a mwy cyflawn - gwella mynediad i'r awyr agored
  • Hyrwyddo busnes llwyddiannus a chyfrifol - gan ddefnyddio'r amgylchedd naturiol i gefnogi'r economi a datblygu sgiliau

Ychwanegodd Rhian Jardine,

"Mae gweithio gyda sefydliadau eraill yn hollbwysig. Gwyddom na allwn gyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer yr amgylchedd yng Nghymru ar ein pen ein hunain.

"Yn y gorffennol mae ein harian grant wedi helpu’r bywyd gwyllt syth dan y bygythiad mwyaf, wedi gwella cynefinoedd a chynyddu mynediad i rai o dirweddau mwyaf trawiadol Cymru, gan sicrhau gwelliannau go iawn i’r amgylchedd, y bobl a’r economi yng Nghymru."

Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus gyflwyno’u ffurflenni cais wedi'u cwblhau erbyn 23 Ebrill 2018.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru