CNC yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar berfformiad Dŵr Cymru Welsh Water

Heddiw, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cyhoeddi adroddiad sy’n graddio Dŵr Cymru Welsh Water (Dŵr Cymru) ar amrediad o fesurau a ddefnyddir drwy’r holl ddiwydiant dŵr yng Nghymru a Lloegr.

Heddiw, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cyhoeddi adroddiad sy’n graddio Dŵr Cymru Welsh Water (Dŵr Cymru) ar amrediad o fesurau a ddefnyddir drwy’r holl ddiwydiant dŵr yng Nghymru a Lloegr.

Syrthiodd Dŵr Cymru o lefel cwmni 3* ‘da’ i lefel perfformiad cwmni 2* sef un sydd ‘angen gwelliannau’.

Mae’r adroddiad yn esbonio bod y dirywiad yma yn ymwneud â’r cwmni yn perfformio o dan y safon gofynnol am gydymffurfio â thrwydded y cwmni.

Y rheswm am hyn yw bod canran fechan o weithfeydd trin dŵr a charthion wedi methu bodloni’r terfynau ansawdd dŵr a bennwyd yn nhrwydded CNC.

Perfformiodd Dŵr Cymru yn well na'r targed ar dri mesur ac ychydig islaw'r targed ar dri arall.

 Meddai Natalie Hall, Rheolwr Dŵr CNC:

“Fel rheoleiddiwr, ein bwriad yw sicrhau fod gan y rhai sy’n cael eu rheoleiddio gennym y cyfarpar angenrheidiol i wneud yr hyn sy’n gywir.

“Rydym yn gweithio gyda’r cwmni i fynd i’r afael â’r meysydd perfformiad gwael hyn yn 2017, yn ogystal â’u hannog i roi amlygrwydd i feysydd o ymarfer gorau a’u gwthio i gyflawni perfformiad amgylcheddol gwell.

“Erbyn 2020, hoffem weld Dŵr Cymru yn cyflawni safonau uchel ar gyfer yr amgylchedd ym mhob un o’r mesurau hyn, gan sicrhau eu bod yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddiogelu adnoddau naturiol Cymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Ar nodyn mwy cadarnhaol, ceir hefyd rhywfaint o optimistiaeth yn yr adroddiad: 

  • Dim ond un achos difrifol o lygredd carthion (Categori 2) a gafwyd yn 2017 ac ni chafwyd unrhyw ddigwyddiadau Categori 1 cysylltiedig â charthion ers 2011. Cymerodd hyn ymdrech sylweddol ac mae’n uwch na’r cyfartaledd yn y sector
  • Syrthiodd nifer y digwyddiadau llygredd Categori 3 sy’n gysylltiedig â charthion o 107 yn 2016 i 102 yn 2017. Hwn yw’r lefel isaf erioed ac mae’n dangos fod gwaith Dŵr Cymru i ganfod achos sylfaenol digwyddiadau llygredd ac atal unrhyw achosion posibl i ddwysau yn dwyn ffrwyth
  • Ffigwr gollyngiadau Dŵr Cymru ar gyfer 2016/17 oedd 175 Megalitr y dydd, sy’n well na’u targed o 177 Megalitr y dydd
  • Cafodd 100% o welliannau arfaethedig i asedau Dŵr Cymru yn 2016/2017 eu cwblhau ar amser. Bydd y gwelliannau hyn yn golygu fod asedau yn cyrraedd safonau uwch ac yn cyflawni gwelliannau mewn ansawdd dŵr

Gellir dod o hyd i adroddiad perfformiad amgylcheddol dŵr a charthion blynyddol cwmni DCWW ar cyfoethnaturiol.cymru.

Mae CNC hefyd yn darparu data perfformiad amgylcheddol cwmni Severn Trent Water i’r Environment Agency ar gyfer safleoedd yng Nghymru. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Severn Trent Water a throsolwg o’r sector cyfan ewch i gov.uk.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru