CNC yn atgoffa ffermwyr o ganllawiau slyri

Tractor tail taenu ar fferm

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn annog ffermwyr, tirfeddianwyr a chontractwyr i ddilyn canllawiau arfer gorau ar wasgaru tail a dŵr budr yn ystod y cyfnod hwn o dywydd gwlyb a gaeafol parhaus.

Mae Cod Ymarfer Amaethyddol Da yn argymell na ddylai ffermwyr wasgaru tail da byw na dŵr budr pan fo hi’n addo glaw trwm yn ystod y 48 awr nesaf neu pan fo’r tir yn:

  • ddwrlawn
  • wedi rhewi’n gales
  • wedi’i orchuddio ag eira
  • wedi hollti hyd at ddraeniau'r cae
  • wedi cael ei ddraenio gan bibellau neu dwrch-ddraeniwr neu wedi ei isbriddio dros y draeniau yn y 12 mis diwethaf

Dywedodd Bob Vaughan, Rheolwr Tir Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru: “Rydym yn deall y sefyllfa anodd y gall ffermwyr ei wynebu gyda slyri’r adeg hon o’r flwyddyn.

“Rydym am weithio gyda ffermwyr er mwyn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n cael y mwyaf o’r maetholion gwerthfawr sydd yn eu slyri, tra hefyd yn sicrhau nad oes unrhyw slyri yn mynd i mewn i gyrsiau dŵr.

“Mae Fforwm Rheoli Tir Cymru, sy’n cynnwys CNC, yn gweithio gyda Cyswllt Ffermio i ddarparu mwy o gymorth ac arweiniad er mwyn helpu i gynghori ffermwyr a chontractwyr.

“Gall Cyswllt Ffermio ddarparu cyngor ymarferol, adnabod gwelliannau a dod o hyd i atebion syml, cost effeithiol i broblemau yn ymwneud â storio slyri a thail.

“Gallant hefyd roi cyngor am bwysigrwydd paratoi cynllun wrth gefn cyn i unrhyw beth fynd o’i le.”

Aeth Bob Vaughan rhagddo:

“Mae slyri a thail yn adnoddau ariannol pwysig ar y fferm, gan ddarparu maetholion gwerthfawr.

“Yn anffodus, mae slyri a thail hefyd yn llygryddion os ydynt yn mynd i mewn i gyrsiau dŵr; gan effeithio ar ansawdd dŵr, tynnu ocsigen o’r dŵr, a lladd pysgod a mathau eraill o fywyd yn yr afon.

“Mae’r un afonydd hyn yn darparu amrywiaeth eang o fuddion yng Nghymru – gan gynnwys cyflenwad o ddŵr yfed glân, dŵr ar gyfer defnydd busnes a chyfleoedd hamdden.

“Dyma pam fod yn rhaid i bob un ohonom chwarae ein rhan er mwyn sicrhau bod gennym amgylchedd dŵr iach.”

Mae gan y rhan fwyaf o ffermwyr gynllun rheoli tail a bydd hyn yn nodi ble mae hi’n ddiogel i wasgaru tail da byw a dŵr budr er mwyn osgoi achosi llygredd dŵr.

Dylai ffermwyr sy’n defnyddio contractwyr wneud yn siwr eu bod yn ymwybodol o’r peryglon llygredd ar y fferm a sicrhau eu bod yn defnyddio dulliau gweithredu diogel.

Wrth gloi, dywedodd Bob Vaughan:

“Os oes rhywbeth yn mynd o’i le a bod slyri neu dail yn mynd i mewn, neu mewn perygl o fynd i mewn i nant neu afon, gofynnir i ffermwyr ei adrodd yn syth wrth CNC ar 0300 065 3000.

Mae llinell frys 24 awr ar gyfer llygredd lle bydd swyddogion ar ddyletswydd wrth law bob amser i roi cyngor, fel y gall ffermwyr a CNC weithio gyda’i gilydd i ymateb i broblem. Y cynharaf y bydd problem yn cael ei hadrodd, y lleiaf o niwed y mae’n debygol o’i achosi.”

Gellir dod o hyd i’r canllawiau ym Mhennod 5 y Cod Ymarfer Amaethyddol Da, ac mae ar gael ar https://llyw.cymru/cod-ymarfer-amaethyddol-da

Am ragor o gyngor yn ymwneud â’r cymorth sydd ar gael drwy Cyswllt Ffermio, ffoniwch 0845 600 0813 neu ewch I https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru