CNC yn trwsio rhannau o Afon Wen er mwyn helpu pysgod i ymfudo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cwblhau ail brosiect er mwyn helpu i gynyddu nifer y pysgod sy’n ymfudo yn Afon Wen.

Bwriad y prosiectau oedd trwsio’r difrod a wnaed i’r afon ar ôl y llifogydd mawr yn 2001.

Achosodd y llifogydd ddifrod i lannau’r afon ac fe symudwyd rwbel yn y cwrs dŵr, fel cerrig mawr, graean a phren, gan effeithio ar safleoedd silio’r pysgod.

Nod CNC yw creu safleoedd silio newydd i eogiaid a siwin trwy osod strwythurau yn yr afon.

Trwy ddefnyddio coed wedi’u cwympo i ddal graean a sianelu’r dŵr i greu pyllau, gallwn greu safleoedd silio da i bysgod sy’n ymfudo.

Mae’r dull hwn o ddal graean yn eithaf rhad ac mae’n cyfrannu at gryfhau poblogaethau pysgod, gan gynyddu gwerth pysgota lleol i’r economi.

Mae gosod y trapiau graean hyn yn costio £5,000, ond mae’n cynyddu gwerth blynyddol eogiaid a siwin sydd, ar hyn o bryd, yn fwy na £72,000.

Meddai Tommi Hughes, Swyddog Pysgodfeydd yn CNC:

“Mae CNC yn ymdrechu i reoli ein hadnoddau naturiol mewn ffordd sydd o fudd i’r amgylchedd, i bobl ac i’r economi.

“Bydd trwsio’r difrod a achoswyd i Afon Wen gan y llifogydd yn helpu’r pysgod i ymfudo, a hefyd yn helpu’r economi sy’n elwa ar boblogaethau pysgod cryfach.

“Nid yn unig y mae hyn yn ffordd gost-effeithiol o drwsio’r afon, ond mae defnyddio coed sydd wedi’u cwympo yn golygu ei fod yn ddull glanach, mwy naturiol.”

Dyma’r ail o blith pump o brosiectau trwsio arfaethedig, a bydd dau arall yn cael eu cynnal ar Afon Wnion yn Fferm Cae Coch ac un arall ar Afon Eden ger Gelli Goch.

Bydd un o’r prosiectau yng Nghae Coch yn defnyddio peli gwraidd a cherrig mawr yn hytrach na choed wedi’u cwympo i greu trapiau graean. 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru