CNC yn atal trwydded gwastraff yn Sir Benfro

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi atal trwydded yn rhannol ar gyfer cyfleuster prosesu gwastraff yn Noc Penfro ar ôl i’r gweithredwr fethu â phrofi ei fod yn medru cynnal y busnes heb yna berygl o lygredd difrifol.

Oherwydd hyn mae’r cwmni’n dal i allu prosesu gwastraff ar y safle, ond ddim yn medru storio gwastraff wedi’i brosesu yn gyfreithlon. 

Yn Awst 2016, cyflwynodd CNC hysbysiad gorfodi ar Sundorne Products (Llanidloes) Limited yn dilyn ymchwiliad i arogleuon  a phryfed ar y safle. 

Roedd hyn yn dilyn nifer o gwynion gan bobl leol a rheolwyr o Ysbyty De Sir Benfro sydd gerllaw’r safle.  

Cadarnhaodd yr hysbysiad fod y cwmni wedi torri amodau ei drwydded amgylcheddol, a gofynnwyd iddynt gymryd camau i wella eu gwaith gwastraff a lleihau effeithiau arogleuon a phryfed. 

Ym mis Hydref 2016, apeliodd Sundorne Products (Llanidloes) Limited yn erbyn yr hysbysiad, ond yn ddiweddarach, ym mis Chwefror 2017, rhoi’r gorau i’r apêl. 

Mae’r safle yn parhau i gael ei fonitro’n fanwl gan swyddogion CNC, ond mae diffyg gweithredu gan y gweithredwr i wneud y gwelliannau angenrheidiol wedi arwain at atal y drwydded yn rhannol. 

Dywedodd Andrea Winterton, Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer CNC: 

“Rydym wedi ceisio gweithio gyda’r gweithredwr, gan ddarparu cyngor ac arweiniad ar y materion, ac wedi rhoi nifer o gyfleoedd iddynt fynd i’r afael â’r problemau. 

“Fodd bynnag, hyd yn hyn ni ddiwallwyd amodau’r drwydded,  felly nid oes gennym unrhyw ddewis ond i atal y drwydded yn rhannol er mwyn diogelu’r gymuned leol a’r amgylchedd. “  

Mae’r cwmni yn ymdrin â gwastraff cartref awdurdod lleol sy’n cael ei brosesu, fwndeli a’i allforio i dir mawr Ewrop  i’w ddefnyddio fel  ynni o weithfeydd gwastraff.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru