Swyddogion yn gweithredu ar safle gwastraff sy’n 'ysmygu'

Newport wood recycling facility that is smoking

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i weithredu â digwyddiad tân mewn canolfan ailgylchu pren yng Nghasnewydd.

Mae gan South Wales Recycling Ltd yn Nociau Casnewydd tua 18-20,000 tunnell o naddion pren ar y safle gwastraff yn aros i gael eu hadfer.

Mae nifer o fannau poeth o fewn y gwastraff wedi cael eu hamlygu yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac mae hyn wedi arwain at rai tannau bychain.

Mae mwg wedyn yn cael ei greu oherwydd yr ymdrechion diffodd yr achosion hyn. Mae’r cwmni yn symud y gwastraff oddi ar y safle i geisio lleihau faint o bren a allai fynd ar dân .

Dywedodd Ashley Lansdown o Cyfoeth Naturiol Cymru:
"Mae'r gweithredwr wedi bod yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn sicrhau bod yr effaith ar yr amgylchedd a'r cymunedau cyfagos yn cael ei leihau. "Mae'r gweithredwr yn cymryd cyngor ac yn cloddio allan y mannau poeth, gan wedyn ledaenu a thampio’r gwastraff. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn monitro'r sefyllfa.

Cynghora Sarah Jones, Ymgynghorydd Diogelu Iechyd yr Amgylchedd:
"Os ydych yn byw mewn lle sy’n cael ei effeithio gan y mwg, arhoswch i mewn a caewch y drysau a’r ffenestri. Os oes angen i chi fod yn yr awyr agored, ceisiwch osgoi ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan fwg neu ludw. Gall mwg lidio pibellau aer, y croen a'r llygaid ac arwain at beswch a gwichian, diffyg anadl a phoen yn y frest. Gall hefyd waethygu problemau fel asthma, a dylai pobl ag asthma gario eu hanadlydd gyda hwy bob amser. Dylai unrhyw un sy'n pryderu am eu symptomau gysylltu â'u meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu cysylltu  www.nhsdirect.wales.nhs.uk."

"Mae'r symptomau hyn fel arfer yn diflannu yn fuan iawn ac nid ydynt yn arwain at unrhyw broblemau iechyd tymor hir.  Yn y cartref, caewch y drysau a’r ffenestri os cewch eich heffeithio gan y mwg, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn eu hagor unwaith eto i pan fydd y mwg yn pasio.  

"Mae'r arogleuon fel arfer ar lefelau is na’r hyna all fod niwed i iechyd, ond gall ddal i achosi annifyrrwch, straen a phryder. Efallai y bydd rhai pobl yn dioddef symptomau fel cyfog, cur pen neu bendro fel ymateb i aroglau, hyd yn oed pan na fydd y sylweddau sy'n achosi arogl y rhai eu hunain yn niweidiol i iechyd. Bydd swyddogion NRW yr Amgylchedd yn parhau i weithio gyda'n partneriaid  i fonitro'r sefyllfa ac yn dechrau a sefydlu pa gamau y gellir eu cymryd i leihau'r tebygolrwydd y digwydd eto. "

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru