Gwaith ar y gweill i gael gwared â llarwydd heintiedig

A sculpture at Fforest Fawr

Yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Medi bydd contractwyr sy’n gweithio ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dechrau symud coed llarwydd heintiedig o Fforest Fawr, Tongwynlais, Caerdydd.

Dyma gam cyntaf gwaith pwysig lle y bydd oddeutu 4000 o goed llarwydd yn cael eu symud o’r goedwig. Amcangyfrifir y bydd y gwaith yn cymryd rhyw chwe mis i’w gwblhau, ac yn ystod y cyfnod hwn bydd rhannau mawr o’r goedwig ar gau, er mwyn sicrhau diogelwch pobl.

Wrth i’r gwaith fynd rhagddo, bydd maes parcio CNC hefyd ar gau am dair wythnos tra y bydd y contractwyr yn cwympo llecynnau o larwydd, fel y gellir agor gwyriad ar gyfer llwybr troed yn ddiogel.

Bydd y gwyriad yn arwain ar hyd llwybr cerfluniau newydd y goedwig er mwyn galluogi pobl i gael rhywfaint o fynediad i’r goedwig yn ystod y gwaith. Bydd yn cael ei nodi’n glir ar fapiau o amgylch y goedwig ac ar ein gwefan.

Yr wythnos hon, efallai y bydd pobl sy’n defnyddio’r goedwig yn sylwi bod rhywfaint o waith yn cael ei wneud ar nifer o goed llarwydd a fydd yn anodd i gwympo oherwydd eu lleoliad. Yn lle torri rhain, bydd corunau’r coed yn cael eu torri ymaith, gan adael y bonion ar ôl.  Ni fydd y gwaith hwn yn effeithio ar neb sy’n defnyddio’r goedwig.

Gall safleoedd cynaeafu fod yn lleoedd eithriadol o beryglus, felly bydd y llwybrau sy’n arwain at yr ardaloedd dan sylw yn cael eu cau. Gofynnir i’r rhai sy’n ymweld â’r goedwig gadw at yr arwyddion a’r gwyriadau er eu diogelwch eu hunain.

Meddai Mike James, Rheolwr Ardal Lleol yn CNC:

“Mae pobl yn hoff iawn o Fforest Fawr ac mae bob amser yn lle poblogaidd ymhlith ymwelwyr, felly rydym yn mynd i wneud popeth o fewn ein gallu i gadw rhannau o’r goedwig ar agor tra y byddwn yn gwneud y gwaith pwysig hwn.

“Mae clefyd coed llarwydd wedi effeithio’n fawr ar ein coedwigoedd yng Nghymru, ac mae bob amser yn drist gweld coed yn cael eu torri i lawr mewn amgylchiadau o’r fath.

“Fodd bynnag, mae’n rhoi cyfle inni wella’r ffordd y mae pob un ohonom yn defnyddio’r goedwig ar gyfer y dyfodol. Ar ôl i’r gwaith cwympo gael ei wneud, byddwn yn awyddus i siarad â phobl ynghylch sut y gallwn wella mynediad i gerddwyr, beicwyr a marchogwyr, er mwyn i bobl allu parhau i fwynhau’r coetir am flynyddoedd i ddod.”

Ar ôl i’r gwaith cynaeafu gael ei wneud, bydd CNC yn cadw golwg ar sut y mae’r coetir yn adfer ac yn annog rhywogaethau brodorol fel ffawydd, derw, bedw, coed ceirios du, criafol a chyll i aildyfu’n naturiol. Mae gan Fforest Fawr briddoedd ffrwythlon iawn a ffynhonnell dda o hadau, felly go brin y bydd angen ailblannu coed ychwanegol. 

Y bwriad yw ymgymryd ag ail gam y gwaith cwympo coed yn ystod 2021.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru