Cyfnodau dyrys yn gofyn am atebion arloesol.

Rydym i gyd yn gwybod fod yr amgylchedd yng Nghymru yn wynebu sialensau – newid hinsawdd, dirywiad mewn bioamrywiaeth, yr angen i greu a chynnal swyddi, ac i gynhyrchu ynni.

Rydym hefyd yn gwybod bod gennym amgylchedd arbennig yng Nghymru all helpu i wella iechyd pobl, taclo tlodi a hybu twf gwyrdd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio i wneud yr amgylchedd yng Nghymru yn fwy gwydn ac i wneud y defnydd mwyaf o’n hadnoddau naturiol.

Ond rydym hefyd yn wynebu sefyllfa ariannol annodd ar draws y sector gyhoeddus ac allwn ni ddim gwneud popeth y byddem yn dymuno. Rhaid i ni ganolbwyntio ein hadnoddau a darganfod atebion newydd i’r sialensau sydd o’n blaenau.

Golyga hyn bod yn rhaid gwneud pethau mewn ffordd wahanol. Er enghraifft, mae ymgyrch lwyddiannus Yr Athro Tim Birkhead, lle’r aeth ati i godi £12,000 ar y we er mwyn iddo allu parhau â’i astudiaeth ar wylogod Ynys Sgomer, yn enghraifft wych o ffordd amgen o feddwl.

Rydym o’r farn fod hyn yn tanlinellu’r angen am drafodaeth ehangach ynglŷn â sut y bydd cymdeithas yn ariannu’r math hwn o waith yn y dyfodol. Gyda llai o arian ar gael, allwn ni ddim cario ’mlaen i wneud popeth roedden ni’n arfer ei wneud yn yr un ffordd ag o’r blaen.

Rhaid inni roi’r gwerth gorau am arian i drethdalwyr a sicrhau y bydd yr amgylchedd yn elwa ar bob ceiniog a gaiff ei wario. Golyga hyn hefyd fod yn rhaid inni wneud penderfyniadau anodd ar brydiau, fydd ddim yn boblogaidd gyda phawb.

Ni all CNC ymdrin â’r materion yma ar ei ben ei hun.

Mae pob un ohonom sy’n gweithio yn y sector amgylcheddol – cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Sefydliadau Anllywodraethol, elusennau ac unigolion – yn rhannu yr un amcanion a dyheadau. Mae pob un ohonom eisiau gweld bywyd gwyllt Cymru yn ffynnu mewn amgylchedd iach a chynaliadwy.

Rydym nawr angen trafodaeth agored a gonest ynglŷn â sut y gallwn wneud hynny o fewn y sefyllfa ariannol sydd ohoni a’r un y byddwn yn ei hwynebu yn y dyfodol.

Ond rydym yn hyderus, drwy weithio gyda’n gilydd a darparu atebion gwreiddiol, fe allwn gyflawni beth sydd orau i amgylchedd, economi a phobl Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru