Ceisiadau am drwyddedau ar gyfer cynllun Llanberis wedi’u tynnu’n ôl

Mae cwmni, sy’n cynllunio cynllun ynni dŵr yng Ngogledd Cymru, wedi tynnu’n ôl ei geisiadau am drwyddedau amgylcheddol, sydd eu hangen i fwrw mlaen â’r cynllun.

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru gadarnhau bod Snowdonia Pumped Hydro wedi tynnu’n ôl ei geisiadau am drwyddedau i ganiatau gweithgareddau gollwng dŵr ar gyfer y cynllun yng Nglyn Rhonwy ger Llanberis.

Heb y trwyddedau yma gan CNC, ni chaiff y cwmni adeiladu na gweithredu’r cynllun.

Mae CNC yn dweud nad oedd y cwmni wedi cyflwyno digon o wybodaeth ynglyn â gweithredu a rheoli’r cynllun o ddydd i ddydd a bod bylchau yn yr wybodaeth dechnegol.

Meddai Dylan Williams, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC: “Mae Llyn Padarn yn ased naturiol pwysig a hanfodol i’r ardal. Mae’n bwysig i’r economi leol, i fywyd gwyllt ac i bobl.

“Dim ond os ydan ni’n gwbl fodlon bod cynlluniau cwmnïau’n profi y gallan nhw weithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd neu gymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwyddedau amgylcheddol.

“Ond, nid yw’r ymgeisydd wedi cyflwyno digon o wybodaeth inni wneud y penderfyniad hwnnw, ac felly mae’r ceisiadau wedi’u tynnu’n ôl.

“Pe baem yn gwneud penderfyniad ynghylch y ceisiadau ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd, mi fydden nhw wedi cael eu gwrthod.”

Bydd raid i Snowdonia Pumped Hydro ystyried rwan ydyn nhw am ail gyflwyno’r cais ai peidio.

Mae trwyddedau amgylcheddol yn elfennau ar wahân i’r broses gynllunio, a gaiff ei rheoli gan Gyngor Gwynedd a’r Arolygiaeth Gynllunio.

Er mwyn gweithredu’r math hwn o gyfleuster yn gyfreithlon, rhaid i gwmni gael trwyddedau amgylcheddol yn ogystal â chaniatâd cynllunio.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru