Rhoi trwydded i gyfleuster gwastraff Glannau Dyfrdwy

Mae ein swyddogion wedi rhoi trwydded amgylcheddol i gyfleuster ‘ynni o wastraff’ yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.

Yn dilyn asesiad trylwyr, a chyfnod o ymgynghori, rydym yn fodlon fod cynlluniau manwl y cwmni yn dangos gall y gwaith weithredu heb niweidio’r amgylchedd, ac y bydd yn cydymffurfio â deddfau amgylcheddol.

Daeth cais am drwydded i law gan Wheelabrator Technologies Inc yn Hydref 2014, ar gyfer cyfleuster i losgi gwastraff i gynhyrchu trydan. Bydd y cyfleuster yn derbyn hyd at 200,000 tunnell y flwyddyn o wastraff cartrefi, diwydiant a masnach nad oes modd ei ailgylchu.

Bydd technoleg gwres a phŵer cyfunedig yn llosgi’r gwastraff. Ar yr un pryd, bydd ager yn cael ei gynhyrchu, a hynny wedyn yn cynhyrchu trydan drwy dyrbin a generadur.

Bydd yn cynhyrchu tua 14.4 Megawat o drydan y flwyddyn i’w allforio i’r Grid Cenedlaethol – digon ar gyfer tua 30,000 o gartrefi.

Caiff lludw o’r broses ei drin ar y safle a’i droi’n ddeunyddiau ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd, CNC:

“Rydym wedi astudio’r cais yn fanwl iawn ac rydym yn fodlon y gall  y gwaith weithredu heb niweidio’r amgylchedd na iechyd pobl yr ardal. Felly rydym yn rhoi’r drwydded a byddwn yn monitro’r gwaith i sicrhau ei fod yn cydymffurfio ag amodau’r drwydded.”

Fel rhan o’r ymgynghori, bu CNC yn ymgynghori â chyrff iechyd arbenigol fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r cynlluniau i weld a allai’r cyfleuster effeithio ar iechyd pobl.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru