Cynllun i helpu Cymru i wrthsefyll llifogydd arfordirol yn well

Work being carried out at Llanbedr

Mae cynllun cyflawni i helpu Cymru i wrthsefyll llifogydd arfordirol yn well wedi’i lansio heddiw (Llun 5 Ionawr 2015) gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Ers y stormydd dinistriol a effeithiodd ar gymunedau ar hyd arfordir Cymru 12 mis yn ôl, y flaenoriaeth oedd trwsio ac adfer yr amddiffynfeydd a gafodd eu difrodi gan y stormydd.

Mae’r cynllun cyflawni a gyhoeddwyd heddiw yn nodi sut y mae’r 47 argymhelliad a wnaed gan CNC fis Ebrill 2014, yn dilyn adolygiad manwl ar effeithiau’r llifogydd a gafwyd y gaeaf diwethaf, yn cael eu rhoi ar waith. Mae’n nodi’r cynnydd hyd yn hyn a’r pethau y mae angen eu gwneud eto gan yr holl sefydliadau perthnasol.

Mae pump o gamau wedi’u cwblhau’n barod, gyda gwaith ar 35 o gamau eraill ar y gweill, gan gynnwys: 

  • Gwaith parhaus i werthuso gwelliannau mewn lleoliadau o amgylch arfordir Cymru sydd wedi dioddef llifogydd, neu a ddaeth yn agos at ddioddef llifogydd, yn ystod stormydd y gaeaf diwethaf. Er enghraifft, mae gwelliannu tymor byr wedi ei chyflawni yn yr ardaloedd a gafodd ei llifogi yn y Rhyl gyda gwaith i werthuso’r dewisiadau hirdymor ar y gweill
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad o’r enw ‘Rhaglen Buddsoddi mewn Llifogydd a’r Arfordir’, sydd yn edrych ar sut y bydd buddsoddiadau yn cael eu blaenoriaethu yn y dyfodol
  • Gwaith parhaus i ddatblygu cynlluniau llifogydd ar gyfer cymunedau sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd trwy cynllun Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru CNC, yn cynnwys cofrestru 1,156 o bobl yn ychwaneg ar gyfer y Llinell Rybuddion Llifogydd sydd yn rhad ac am ddim
  • Gosodwyd bwi parhaol oddi ar arfordir Sir Benfro i helpu gyda’r gwaith o ddarogan llifogydd
  • Gwaith rhagbaratoawl ar gyfer ymarfer llifogydd arfordirol o bwys ym mis Mawrth 2015
  • Cyhoeddi asesiad o’r newid amgylcheddol a welwyd yn ystod y stormydd

Bydd gwaith ar y saith argymhelliad sy’n weddill yn cychwyn ym mis Ionawr 2015.

Arweiniodd y stormydd a gafwyd fis Ionawr 2014 at filiynau o bunnoedd o ddifrod, dioddefodd cannoedd o gartrefi a busnesau lifogydd, a chafodd tirwedd ac amgylchedd naturiol Cymru eu newid.

Ond er bod y stormydd wedi achosi difrod mewn sawl man, llwyddodd yr amddiffynfeydd presennol rhag llifogydd i amddiffyn oddeutu 74,000 o adeiladau rhag dioddef llifogydd – gan osgoi oddeutu £3 biliwn o ddifrod.

Heddiw hefyd – fel rhan o ymrwymiad y cynllun i gynnal y buddsoddiad mewn amddiffynfeydd – cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd amddiffynfa newydd rhag llifogydd yn Y Rhyl yn cael £1.9m. Mae’r arian hwn yn rhan o gam olaf y cynllun amddiffyn rhag llifogydd a fydd, ar ôl iddo gael ei gwblhau, yn lleihau perygl llifogydd i fwy na 2,600 o gartrefi a busnesau yn yr ardal.

Wrth ymweld â chynllun amddiffyn rhag llifogydd arfordirol Ffordd Gardford a Gorllewin Y Rhyl, dyma a ddywedodd Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol:

“Yn ystod tymor y Llywodraeth, bydd Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mwy na £245 miliwn mewn dulliau o reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol, a bydd Ewrop hefyd wedi cyfrannu £50 miliwn yn ychwaneg. Mae hyn yn arwydd o’n hymrwymiad i amddiffyn cymunedau trwy reoli perygl llifogydd.

“Hoffwn ganmol Cyfoeth Naturiol Cymru, sydd heddiw wedi cyhoeddi ei gynllun cyflawni ar gyfer bwrw ymlaen â’r argymhellion a geir yn yr Adolygiad o Lifogydd Arfordirol.

“Pleser yw cyhoeddi y bydd CNC yn cael £150,000 yn ychwaneg yn y flwyddyn ariannol nesaf ar gyfer bwrw ymlaen â’r argymhellion.

“Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda nhw a sefydliadau perthnasol ar hyd a lled Cymru i sicrhau bod pob un ohonom yn gwneud popeth o fewn ein gallu i liniaru effeithiau llifogydd a chadw ein cymunedau’n ddiogel.”

Meddai Jeremy Parr, Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd CNC:

“Er bod 12 mis wedi myned heibio ers y stormydd a effeithiodd ar gynifer o gymunedau yng Nghymru, mae pobl yn dal i deimlo’u heffaith.

“A chan fod perygl llifogydd arfordirol yn debygol o gynyddu yn y dyfodol oherwydd newid hinsawdd, rydym yn debygol o weld tywydd mwy eithafol o’r fath yn y dyfodol, felly rhaid i bob un ohonom ddeall y perygl cynyddol hwn a sut y gallwn baratoi ar ei gyfer pan fydd yn digwydd eto.

“Nod y cynllun cyflawni yma yw gwneud gwelliannau pellach er mwyn helpu cymunedau cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd, gan weithio gydag awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, y gwasanaethau brys ac ymatebwyr brys, yn ogystal â chymunedau.”

Mae’r cynllun cyflawni’n canolbwyntio ar chwech o feysydd: Buddsoddiad parhaus mewn dulliau rheoli perygl llifogydd arfordirol, Gwell gwybodaeth am systemau amddiffyn rhag perygl llifogydd, Gwell eglurder ynglŷn â swyddogaethau a chyfrifoldebau asiantaethau ac awdurdodau, Asesu sgiliau a gallu, Mwy o gymorth i gymunedau fel y gallant wrthsefyll llifogydd yn well, Cyflawni cynlluniau a ddatblygwyd yn lleol ar gyfer cymunedau arfordirol.

Bydd y cynllun cyflawni’n cael ei gyhoeddi heddiw (Dydd Llun 5 Ionawr 2015) ar wefan CNC.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru