Gohirio is-ddeddfau eogiaid arfaethedig tan 2019

Salmon being released

Mae is-ddeddfau pysgota newydd wedi cael eu cynnig fydd yn ei gwneud hi’n orfodol i bysgotwyr ryddhau pob eog a gaiff ei ddal yn afonydd Cymru.

Mae’r gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno is-ddeddfau newydd yn hir ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n dymuno osgoi creu ansicrwydd i bysgotwyr drwy oedi gweithredu mesurau newydd cymeradwy tan dymor pysgota 2019.

Mae’r is-ddeddfau arfaethedig ar gyfer Cymru gyfan, sy’n cynnwys cyfyngiadau ar ddulliau pysgota er mwyn helpu pysgod a ryddheir i oroesi a lleihau’r tymor pysgota â rhwydi, yn cael eu hystyried ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Dave Mee, Uwch-ymgynghorydd Pysgodfeydd CNC:

“Ar hyn o bryd, mae’r amserlen ar gyfer penderfynu yn ansicr, felly rydym yn cynnig y dylid gohirio cyflwyno unrhyw fesurau newydd nes dechrau tymor pysgota â gwialen a rhwydi 2019.

“Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn egluro’r sefyllfa i enweirwyr, rhwydwyr, perchnogion pysgodfeydd a chlybiau a chymdeithasau.”

Mae stociau eog yn parhau i fod mewn sefyllfa beryglus. Er bod y cynigion dal a rhyddhau gorfodol wedi bod yn amhoblogaidd ymhlith genweirwyr, mae CNC yn credu’n gryf eu bod, ynghyd â mesurau eraill megis mynd i’r afael â llygredd amaethyddol, gwella ansawdd dŵr a rheoli’r bygythiadau posibl gan ysglyfaethwyr, yn hanfodol ar gyfer goroesiad y pysgod eiconig hyn yn y dyfodol.

Ychwanegodd Peter Gough, Prif Ymgynghorydd Pysgodfeydd CNC:

“Mae’r oedi yma’n ateb pragmataidd ar gyfer datrys yr ansicrwydd sy’n bodoli ar hyn o bryd.

“Serch hynny, mae’n bwysig nodi nad yw hyn yn golygu y bydd trafodaeth pellach ar y pwnc, am fod CNC wedi dod i benderfyniad, ac mae’r achos am gyfyngiadau pellach wedi cael ei wneud a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru ac yn parhau heb ei newid.

“Mae gwarchod adnoddau bridio’r pysgod rhyfeddol hyn yn rhan sylfaenol o’n gwaith o reoli’r adnodd naturiol pwysig hwn mewn modd cynaliadwy.”

Dal a rhyddhau

Y tymor hwn, mae CNC yn gofyn unwaith eto i bysgotwyr ymatal yn llwyr a sicrhau cadwraeth stociau pysgod drwy ryddhau pob eog y byddant yn ei ddal yn 2018 yn wirfoddol.

Esboniodd Dave:

“Mae ein stoc o eogiaid mewn perygl difrifol ac wedi syrthio i lefelau isel ac mae’r un peth yn wir am tua hanner o’n stociau siwin.

“Ni all yr un o’r ddwy rywogaeth barhau i gael eu lladd heb reolaeth ac felly gofynnwn unwaith eto i bob genweiriwr ryddhau eu heogiaid.

“Mae’r rhan fwyaf o enweirwyr eisoes yn rhyddhau’r pysgod y maent yn eu dal yn wirfoddol, ond nid yw rhai yn gwneud hynny. Rydym yn teimlo bod sefyllfa’r eog mor ddifrifol bellach nes bod yn rhaid i ni ofyn i bob genweiriwr ddiogelu cymaint o bysgod â phosib drwy ddychwelyd pob eog i’r dŵr.

“Mae hefyd yn hynod bwysig ein bod yn gofalu am y pysgod a gaiff eu dychwelyd. Dylid defnyddio dulliau ac offer pysgota sy’n sicrhau bod y pysgod yn debygol o oroesi, dylid eu cadw yn y dŵr pan fyddid yn eu dadfachu er mwyn sicrhau eu bod yn medru nofio i ffwrdd yn gryf.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru