Sam Bosanquet

Planhigion prin nawr yn ffynnu ar hen safle copr

Mae amrywiaeth o blanhigion prin bellach yn ffynnu ar un o safleoedd mwyaf diwydiannol De Cymru ar ôl cynnal gwaith i wella'r ardal.

Gweithiodd Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe a Buglife Cymru i adfer y safle ar ôl i blanhigion prin sy'n ffynnu ar dir wedi'i halogi gan fetelau gael eu darganfod.

Gwyddys bod y safle'n gartref i blanhigion prin mwsoglau, cennau a thywodlys, sef blodyn sydd dim ond i'w gweld ar ddau safle yn ne Cymru.

Roedd Six Pit Cwm Tawe a White Rock yn Abertawe yn hen ardal mwyndoddi copr o'r enw 'Copperopolis'. Gadawodd hon gynefin agored gyda phridd sydd â lefel uchel o fetelau trwm megis plwm, cromiwm neu gopr.

Cafodd ardaloedd o'r tir eu hagor a phrysgwydd ar hyd y rheilffordd ei waredu, gan helpu i adfer a chysylltu'r cynefin ar gyfer gwenyn a pheillwyr eraill. Mae hyn wedi gwella'r mynediad i'r llwybr seiclo hefyd. Yn ogystal â hynny, cafodd deunydd gwastraff ei glirio a chafodd y planhigion prin eu hailgyflwyno i'r ardal.

Meddai Kerry Rogers, uwch swyddog cadwraeth:

“Mae'r gwaith o ddiogelu'r ardal yn enghraifft wych o bartneriaid yn dod ynghyd i warchod a gwella safle pwysig i dreftadaeth naturiol Cymru. Mae'n dangos bod sawl ffurf o amrywiaeth naturiol.

Wrth gael gwared ar y prysgwydd ac agor yr ardal, helpodd hynny ni i hybu cynefin da ar gyfer gwenyn a phryfed yn ogystal â'r planhigion prin sy'n gwirioni ar fetel ac i wella'r mynediad i bobl trwy agor y llwybr seiclo.

“Rydyn ni bellach yn edrych ar sut gallwn ddefnyddio'r safle at ddibenion addysgol trwy sefydlu prosiect geogelcio gyda'r ysgolion lleol.”

“Mae'n bwysig gwarchod safleoedd gwerthfawr ein bywyd gwyllt nid yn unig er lles y planhigion a'r anifeiliaid eu hunain ond er mwyn i'r gymuned ymweld â nhw a'u mwynhau.”

Meddai Claire Dinham, Rheolwr Buglife Cymru:

“Roedd hi'n braf iawn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Abertawe i wella bioamrywiaeth y safleoedd hyn a gwella cysylltedd cynefinoedd yn ochr is Cwm Tawe fel rhan o brosiect 'B-Lines' De Cymru.”

 Mae'r ardal hon yn hafan i fywyd gwyllt mewn amgylchedd trefol ac mae'n dangos y rôl bwysig y gall safleoedd tir llwyd ei chwarae mewn cadwraeth natur. Hefyd, mae'r safle o fewn coridor B-Line, sef coridor cysylltu cynefinoedd ar raddfa tirwedd trwy Gymru gyfan ar gyfer peillwyr a bywyd gwyllt arall.”

Cafodd y safle ei ddatgan gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ddiwedd 2017 ar ôl i'r planhigion prin gael eu darganfod.

Mae 13 rhywogaeth arbenigol o gennau wedi'u cofnodi ar y SoDdGA, sef traean o'r holl fathau o gennau sy'n gwirioni ar fetel ym Mhrydain.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru