Prosiect i adfer ffos ddraenio yn parhau i leihau perygl llifogydd yn Llanbedr

Planned work in Peterstone

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi bod wrthi’n clirio 225 metr o ffos ddraenio sydd wedi tyfu’n wyllt, a hynny er mwyn amddiffyn cartrefi rhag llifogydd.

Mae’r Ardaloedd Draenio Mewnol wedi bod yn gweithio ar brosiectau o’r fath ers ymuno â CNC yn gynharach eleni, ac roeddent wedi trefnu i weithio ar Wastadeddau Gwent, sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

Aeth yr Ardal Ddraenio Fewnol i drafferthion pan ddaethpwyd o hyd i lygredd hanesyddol ar y safle, a allai ymledu ymhellach i’r afon a rhoi’r holl brosiect yn y fantol.

Diolch i wybodaeth leol ein timau, bu modd i CNC glirio’r llygredd hwn yn ddi-oed a pharhau gyda’n gwaith i leihau perygl llifogydd i gartrefi ger y ffos.

Meddai John Hogg, Pennaeth Gweithrediadau’r De ar gyfer CNC:

“Gwych yw gweld timau o fewn y sefydliad yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau canlyniad o’r fath.

“Gwnaed hyn yn ôl amserlen dynn iawn; ond oherwydd gwybodaeth a phrofiad lleol heb eu hail, cafodd y gwaith ei gwblhau er mawr lawenydd i’r trigolion, ac ar yr un pryd bu modd delio â llygredd a oedd wedi bod yn broblem ers tro byd.

“Mae cynlluniau o’r fath mor bwysig i gymunedau lleol. Mae pob un ohonom yn gwybod am y niwed y gall llifogydd ei achosi, felly gorau po fwyaf o’r prosiectau yma a gaiff eu rhoi ar waith.

Cafodd y gwaith hwn, a gwblhawyd yn ddiweddar yn Llanbedr, ei gychwyn ym mis Medi, a dyma’r trydydd cam i gael ei gwblhau.

Bydd y cynllun hwn nid yn unig yn lleihau perygl llifogydd, ond bydd hefyd yn rhoi hwb i’r planhigion a’r anifeiliaid sy’n tyfu ar Wastadeddau Gwent.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru