Ailstocio wedi dechrau yng Nghoedwig Cwmcarn

New young trees to be planted at Cwmcarn

Mae oddeutu 170,000 o goed newydd, ifanc yn cael eu plannu yng Nghoedwig Cwmcarn, wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ddechrau ailstocio’r ardaloedd sydd wedi gweld gwaith cwympo yn y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r coed newydd wedi’u tyfu o hadau a gasglwyd o Abercarn yn flaenorol. 

Bydd y coed yn gorchuddio oddeutu 80 hectar o dir dros ran ddeheuol y goedwig, ac yn cynnwys casgliad o gonwydd a llydanddail cynhenid. 

Wrth blannu cymysgedd o goed gwahanol, y gobaith yw y bydd y goedwig yn medru gwrt; Media - Newporthsefyll effeithiau newid hinsawdd ac unrhyw glefydau yn y dyfodol. 

A thra bydd efallai’n edrych yn wahanol yn y blynyddoedd sydd i ddod, bydd yn parhau i fod yn lle braf ar gyfer ymwelwyr yn y dyfodol, yn ogystal â pharhau i gyflenwi pren masnachol sy’n hawdd ei werthu i fusnesau lleol. 

Mae CNC yn gofyn i ddefnyddwyr Coedwig Cwmcarn i’w cynorthwyo i edrych ar ôl y coed newydd, trwy gau gatiau ar eu holau er mwyn cadw da byw i ffwrdd, a hysbysu unrhyw ymddygiad anghymdeithasol drwy’r llinell gymorth digwyddiadau  - 0300 065 3000. 

Mae’r gwaith cwympo coed yng Nghoedwig Cwmcarn yn parhau wrth i CNC frwydro i gwympo dros 160,000 o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthroa Ramorum, a gaiff ei adnabod fel clefyd y llarwydd. 

Hyd yma, mae’r sefydliad wedi cwympo tua 30% o’r coed heintus o’r goedwig. 

Mae Rhodfa Coedwig Cwmcarn yn parhau i fod ar gau wrth i’r gwaith cwympo symud i ganol ac ochr ogleddol y goedwig er mwyn cwympo gweddill y coed heintus. Mae gweddill yr atyniadau ar y safle, gan gynnwys y Ganolfan Ymwelwyr, llwybrau cerdded a llwybrau beicio mynydd yn parhau i fod yn agored. Fodd bynnag, am resymau diogelwch, efallai bydd rhai llwybrau ar gau dros dro a dargyfeiriadau mewn lle. 

Mae cyfnod diweddaraf y gwaith i barhau hyd 2020 

Meddai Sally Tansey, Rheolwr Tir Rhanbarthol CNC: 

“Rydym yn ymwybodol fod Coedwig Cwmcarn a Rhodfa’r Goedwig yn lleoliad poblogaidd iawn, ac rydym am ddiolch i’r bobl leol a’r ymwelwyr am eu hamynedd a’u cydweithrediad wrth i ni gwblhau’r gwaith pwysig hwn. 

“Rydym wedi gwneud cynnydd aruthrol dros y ddwy flynedd diwethaf, ac wrthi’n cymryd camau pwysig i sicrhau dyfodol y goedwig. 

“Mae Cwmcarn yn parhau’n atyniad poblogaidd i gerddwyr, beicwyr mynydd a gwestai’r ganolfan ymwelwyr, ac rydym o’r farn ei bod yn safle rhagorol sy’n cynnig rhywbeth i bawb. 

“Rydym yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ystyried opsiynau gwahanol ar gyfer perchnogaeth a rheolaeth, ac archwilio posibiliadau ar gyfer y dyfodol. 

“Byddwn yn parhau i ymgynghori â’r bobl sy’n byw’n agos at neu’n mwynhau Coedwig Cwmcarn wrth i’n cynlluniau ddatblygu.” 

Wrth i’r gwaith cwympo coed barhau, bydd arwyddion clir yn nodi unrhyw lwybrau beicio neu gerdded sydd ar gau dros dro ar y safle a’r dargyfeiriadau fydd yn eu lle. Byddant hefyd ar gael ar wefan CNC. 

Caiff pobl eu hatgoffa bod safleoedd cynaeafu yn beryglus ofnadwy, ac ni ddylai neb fynd i’r ardaloedd gwaharddedig ar unrhyw gyfrif.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru