Adfer gweundir Mynyddoedd y Berwyn

Cefn Llwyd Conifer Clearance- before and after pictures

Ein gwaith gyda pherchnogion tir i adfer dulliau rheoli traddodiadol.

Mae gan Fynyddoedd y Berwyn, sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), weundiroedd sy’n ymestyn dros 24,000ha yng ngogledd ddwyrain Cymru ac mae’r rhain yn chwarae rhan bwysig fel storfa garbon yn ucheldir Cymru.

Fodd bynnag, mae’r dirywiad mewn arferion rheoli ucheldiroedd megis llosgi a phori, wedi golygu fod sbriws sitca ifanc, conwydd sy’n eu hadu eu hunain, wedi gorchuddio’r ardal.

Roedd ardaloedd o rostir a gorgors yn sychu ac mewn perygl o golli rhywogaethau allweddol megis migwyn. Mae’r mwsoglau hyn yn darparu haen amddiffynnol i’r corsydd ac yn storio’r carbon deuocsid, sef swyddogaeth hanfodol ucheldir Cymru yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi arwyddo cytundebau rheoli â pherchnogion tir ers 2013 ac wedi clirio 750ha o weundiroedd conwydd.

Mae CNC yn parhau i weithio â pherchnogion tir i sicrhau fod yr ardaloedd hyn bellach yn cael eu pori’n briodol a bod arferion rheoli traddodiadol eraill yn cael eu hadfer.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru