Cam cyntaf ymlaen cynllun llifogydd y Rhath

Mae gwahoddiad i bobl tan fygythiad llifogydd yn ardal y Rhath yng Nghaerdydd ddod i sesiwn galw heibio cyhoeddus er mwyn canfod rhagor am hynt cynllun llifogydd newydd ar gyfer y lle.

Yn dilyn astudio’r ardal y llynedd, canfu Cyfoeth Naturiol Cymru y gallai cynllun fod o fudd i’r tua 440 cartref a busnes sydd tan fygythiad llifogydd.

Wedi cael arian gan Lywodraeth Cymru, mae CNC yn awr yn symud ymlaen â chynlluniau i gynllunio cynllun llifogydd, a hoffai gywain barn y gymuned cyn mynd dim pellach.

Dywedodd Tim England, o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Canfu ein hasesiad y byddai effaith llifogydd sylweddol ar yr ardal hon yn ddifrifol iawn, gydag effeithio ar hyd at 440 cartref a busnes, ac ar yr economi lleol: felly bydd cynllun amddiffyn rhag llifogydd newydd o fudd mawr i bobl leol.

“Wrth inni ddatblygu ein cynlluniau, byddwn yn ymgynghori’n eang â phartneriaid proffesiynol a phobl leol sydd ym mherygl llifogydd.

"Cydnabyddwn sensitifrwydd a gwerth y parciau a’r ardaloedd cadwraeth, felly byddem awyddus i siarad, hefyd, â’r rhai sydd â diddordeb yn y parciau.

“Yn y sesiwn galw heibio, gall pobl ganfod rhagor am fygythiad llifogydd iddynt, ac am gamau nesaf y broses ddylunio. Gallant fynegi barn a holi ein harbenigwyr llifogydd.”  

Mae’r cynlluniau dechreuol yn cynnwys gwella amddiffynfeydd llifogydd rhwng Ffordd Pen-y-lan Road a chydlifiad Nant Lleucu a Rhymni, ger archfarchnad Morrison.

Gallai’r gwelliannau hyn gynnwys gwaith yn sianel yr afon ei hun, argloddiau neu waliau llifogydd, a gwaith ar bontydd ffyrdd er mwyn cynyddu faint o ddŵr y gall yr afon ei ddal yn ystod glaw mawr neu lanw uchel.

Yn rhan o’r prosiect, bydd CNC hefyd yn ceisio ymchwilio i gyfleoedd i wella cyfleusterau i’r cyhoedd yn yr ardal, ar gyfer pobl leol, ac i wella’r amgylchedd er mwyn cynnal bywyd gwyllt lleol.  

Gall pobl ganfod rhagor am fygythiad llifogydd i’r ardal, yr angen am amddiffynfeydd llifogydd, a chamau nesaf y rhaglen ddylunio yng:

Nghlwb Rygbi Sant Pedr, Minster Road, CF23 5AS rhwng 14:00 a 18:30 ar 15 Mai 2014.

Yn y tymor byr, mae angen i Gyfoeth Naturiol Cymru adolygu cyflwr ac amgylchiadau’r tir yn Roath Brook Gardens, Roath Mill Gardens, Waterloo Railways Gardens a Colchester Avenue.

Er mwyn gwneud hyn, bydd contractwyr yn mynd ati’n ddiweddarach y mis hwn i gymryd samplau pridd, gan ddefnyddio treidd-dyllau tros gyfnod o rhwng tair a phedair wythnos. Gwneir pob ymdrech i darfu cyn lleied ag y bo modd yn ystod y gwaith hwn.

O gytuno dyluniad y cynllun terfynol, y cam nesaf fydd cael caniatâd cynllunio gan yr awdurdod lleol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru