'Blits’ ar drwyddedau gwialenni dros ŵyl y banc

NRW enforcement officer checking rod licences

Roedd timau gorfodaeth pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) allan yn eu lluoedd ger llynnoedd ac afonydd ar draws Cymru dros benwythnos gŵyl y banc er mwyn rhoi stop ar bysgota anghyfreithlon.

Roedd y ‘blits’ yn cynnwys swyddogion o dimau troseddau amgylcheddol De Ddwyrain, De Orllewin a Gogledd Cymru.

Buont yn siarad gyda mwy na 200 o bysgotwyr. Nid oedd gan 14 o’r rhain drwydded ddilys ar gyfer eu gwialen ac yn awr maent yn wynebu camau gorfodi gan CNC.

Meddai Huw Davies, Arweinydd y Tîm Troseddau Amgylcheddol yn CNC:

“Mae gofalu am boblogaethau pysgod yng Nghymru yn un o’n prif flaenoriaethau, ac mae’r rheolau a’r rheoliadau sydd ar waith yno i’n helpu i wneud hynny’n union.

“Er ei bod hi’n galonogol gweld bod cynifer o bysgotwyr yn dilyn y rheolau, roedd hi’n drueni bod rhai pobl yn dal i ddewis eu hanwybyddu.

“Rydym eisiau i bawb allu mwynhau adnoddau naturiol Cymru ac rydym yn annog pawb sydd â diddordeb mewn pysgota i weithio gyda ni trwy brynu trwydded ar gyfer eu gwialen.”

Mae’r rheini a gaiff eu dal yn pysgota’n anghyfreithlon yn wynebu’r posibilrwydd o’u cael yn euog o drosedd, yn ogystal â chael dirwy.

Gellir prynu trwyddedau ar gyfer gwialenni ar https://www.gov.uk/ neu yn eich swyddfa bost leol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru