Atafaelu beiciau sgrialu mewn cyrch ar feicwyr coedwig

Atafaelwyd beiciau oddi ar-y-ffordd tri glaslanc gan yr heddlu wedi’u dal yn gyrru’n anghyfreithlon yng Nghoed Gethin ger Merthyr Tudful yn ddiweddar.

Tynnwyd sylw swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru at weithgareddau’r grŵp yn dilyn gwybodaeth gan gerddwyr oedd yn cerdded gerllaw, ac a alwodd Heddlu De Cymru’n syth.

Cyrhaeddodd swyddogion yr heddlu’n fuan, gan ddal y dynion ifanc oedd yn gyrru eu beiciau’n wyllt yn y goedwig lai na milltir o ganolfan beicio mynydd Parc Beicio Cymru a agorwyd yn ddiweddar.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gweithio’n agos â Heddlu De Cymru i dargedu pobl sy’n gyrru beiciau sgrialu’n anghyfreithlon ar dir cyhoeddus, sy’n achosi niwed i’r amgylchedd ac yn peryglu defnyddwyr eraill y goedwig.

Gwelwyd y beicwyr yn gynharach ar lwybrau Parc Beicio Cymru, lle y gall un beic sgrialu achosi biliau atgyweirio aruthrol, gan leihau’r gallu i ehangu’r atyniad newydd hwn sy’n dod â buddsoddi i’w groesawu i’r ardal.

Pan ddaliwyd nhw, darganfu’r heddlu nad oedd gan un o’r ddau feic blatiau â rhif cofrestru arnynt, treth nac yswiriant, ac fe atafaelwyd y peiriant arall hefyd - er mewn cyflwr gyrru cyfreithlon ar y ffordd - oherwydd cafodd ei berchennog ei arestio o’r blaen am yrru beic yn anghyfreithlon.

Dywedodd Peter Cloke o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r beicwyr yma’n achosi poendod i ddefnyddwyr eraill y goedwig o ran llygredd sŵn a gyrru byrbwyll.

“Er mwyn mynd i’r goedwig, maen nhw’n achosi miloedd o bunnau o ddifrod i’r ffens derfyn allanol, y mae’n rhaid ei thrwsio, ac yn gyrru ar lwybrau Hawliau Tramwy a rhai eraill, gan achosi problemau diogelwch i ddefnyddwyr eraill, yn malu traciau ac mewn rhai achosion yn difrodi cynefinoedd pwysig.

“Mae’r neges yn glir: os ydych yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol sy’n difetha mwynhad pobl eraill o gefn gwlad, bydd yr heddlu’n gweithredu.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru