Llygredd slyri yn lladd pysgod

Llun o'r llygredd slyri yn yr afon a llun o bysgodyn wedi marw yn yr afon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i ddigwyddiad yn dilyn adroddiadau a gafwyd ddydd Iau (2 Awst) fod yna lygredd yn un o isafonydd dienw Afon Marlais ger Arberth yn Sir Benfro.

Mae swyddogion wedi bod ar y safle ac maent wedi cadarnhau bod slyri’n llifo i’r cwrs dŵr, gan effeithio ar ddwy filltir o’r afon o leiaf. Amcangyfrifir bod mwy na 1,000 o bysgod wedi’u lladd.

Slyri yn gollwng o lagŵn slyri ar fferm leol oedd ffynhonnell y llygredd.

Mae slyri yn llygrydd cryf sy’n tynnu ocsigen o’r dŵr, gan ladd pysgod a bywyd gwyllt arall yr afon, fel pryfed dŵr.

Yn dilyn cyngor gan swyddogion CNC, dechreuodd y ffermwr wagio’r lagŵn ddoe ac mae’r slyri’n cael ei gludo ymaith mewn tanceri gan gontractwyr.

Mae’r gwaith o wagio’r lagŵn yn parhau heddiw (3 Awst) a rhagwelir na fydd y ffynhonnell hon yn arwain at fwy o lygredd.

Mae swyddogion CNC wedi cadarnhau nad oes mwy o slyri’n mynd i’r afon, a’i bod yn dechrau rhedeg yn gliriach.

Meddai Andrea Winterton, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC:

“Mae’n destun pryder fod digwyddiadau llygredd slyri ar ffermydd yn parhau i effeithio ar amgylchedd naturiol Cymru, yn enwedig ein hafonydd.

“Bydd ein swyddogion yn cadw golwg ar y sefyllfa a byddant yn asesu’r effaith ar y pysgod, ar fywyd gwyllt yr afon ac ar yr amgylchedd ehangach. Wrth gwrs, fe fyddwn hefyd yn cymryd camau gorfodi priodol.

“Rydym yn ymwybodol bod pobl wedi bod yn casglu pysgod marw mewn rhwydi – ein cyngor yw na ddylai pobl fwyta’r pysgod yma.

“Rydym yn awyddus i barhau i weithio gyda’r diwydiant ffermio i wella dulliau gweithio ar ffermydd er mwyn rhwystro achosion o’r fath rhag digwydd eto.

“Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio wyth o swyddi newydd er mwyn helpu i atal llygredd ar draws Cymru.

“Mae’n well rhwystro’r llygredd yn y lle cyntaf, ond mae rhai achosion yn dal i ddigwydd. A’r adeg honno, y peth gorau y gall y ffermwr neu’r contractwr ei wneud yw cysylltu â ni’n syth trwy ffonio 030 065 3000 fel y gallwn weithio gyda nhw i leihau’r niwed.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru