Camau nesaf cynllun llifogydd Llanelwy

Gwahoddir pobl yn Llanelwy i alw heibio i sesiwn i gael gwybod mwy am y camau nesaf tuag at wella amddiffynfeydd llifogydd yn y ddinas.

Fe gadarnhawyd cyllid o £3 miliwn ar gyfer y cynllun gan Lywodraeth Cymru ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf.

Mae hyn yn golygu y gall Cyfoeth Naturiol Cymru  (CNC) ddechrau ar y gwaith adeiladu yn 2016.

Bydd y cynllun yn sicrhau fod yna gwell amddiffynfeydd  llifogydd  yn y ddinas ac mewn lleoliadau eraill, gyda 414 o eiddo a’r ardal ehangach yn elwa o hyn.

Hefyd bydd i hyn fanteision hamdden gyda gwell llwybrau cerdded a beicio yn Llanelwy, a phlannu coed a gwella nant Glascoed yn rhoi hwb i fioamrywiaeth.

Gall pobl edrych ar y cynllun ar gyfer y gwaith ar ddydd Iau 4 Chwefror, 2016 yn Ystafelloedd Cyfarfod y Cyngor, Roe Plas Meadows, Llanelwy rhwng 2pm a7pm.  

Mae’r sesiwn galw heibio’n cael ei gynnal yn dilyn ymgynghoriad, a gynhaliwyd ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf,  gyda phreswylwyr sydd ag eiddo fydd yn cael ei effeithio’n uniongyrchol gan yr amddiffynfeydd newydd.

Dywedodd Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau’r Gogledd a Chanolbarth Cymru, CNC:  

“Rydym yn hynod ddiolchgar i breswylwyr lleol am eu cefnogaeth a’u hamynedd wrth i ni weithio at ddylunio cynllun llifogydd tymor hir, effeithiol ar gyfer yr ardal. 

“Mae llawer o waith wedi cael ei wneud ers mis Tachwedd 2012 i leihau’r perygl yn y tymor byr, i helpu’r gymuned baratoi ar gyfer unrhyw lifogydd yn y dyfodol, ac i wneud yn siŵr,  mae’r cynllun hir dymor yw’r un fwyaf effeithiol.

“Rydan ni’n gweithio tuag at gael popeth yn ei le fel bod y gwaith adeiladu yn cael cychwyn cyn gynted â phosib, yn hwyrach yn 2016.

 “Gwyddom , wrth i’r hinsawdd newid , ein bod yn fwy tebygol o weld glaw  trwm iawn yn y dyfodol, a mwy o lifogydd.

“Er na allwn bob amser atal llifogydd rhag digwydd, rydym yn credu bod gennym gynllun cadarn ar gyfer Llanelwy a fydd yn lleihau’r perygl yn sylweddol ac yn darparu tawelwch meddwl, effeithiol , hir dymor i bobl y ddinas.”

Un o’r tasgau adeiladu cyntaf fydd cael gwared  â Phont Spring Gardens a gosod pont uwch yn ei lle.

Yn y cyfamser, bydd mesurau tymor byr yn lleihau’r perygl o lifogydd ar yr Afon Elwy. Mae hyn y cynnwys gosod rhwystr rhag llifogydd dros dro, pan fo angen ar hyd darn 150metr o’r afon.  

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am y cynllun ar wefan CNC - gan gynnwys y math o amddiffynfeydd  llifogydd  sydd wedi cael eu cynllunio ar gyfer gwahanol ardaloedd o fewn y ddinas.

www.naturalresources.wales/about-us/our-projects/st-asaph-project/st-asaph-flood-scheme/

Mae dau Gynllun Llifogydd Cymunedol ar gyfer yr ardal, sef Afon Elwy a Llanelwy, a Rhuddlan a Bodelwyddan. Mae 37 o wardeiniaid llifogydd yn gyfrifol am y ddwy ardal. Mae cyfanswm o 525 o adeiladau mewn perygl o ddioddef llifogydd yn Llanelwy – o blith y rhain mae 419 wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim CNC. Yn ardal Rhuddlan a Bodelwyddan, mae 116 o adeiladau mewn perygl, ac mae 85 o’r rhain wedi cofrestru.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynlluniau llifogydd, neu rybuddion llifogydd, ymwelwch â natural resources wales alerts

Neu cysylltwch â Floodline: - 0345 988 1188

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru