Dadorchuddio cynlluniau llifogydd tymor hir Llanelwy

Bydd cynlluniau tymor hir i leihau perygl llifogydd i bobl Llanelwy yn cael eu dadorchuddio mewn sesiwn galw-i-mewn i’r cyhoedd yn y ddinas.

Bydd y cynigion, a luniwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), yn gwella amddiffynfeydd llifogydd y ddinas, ond byddant hefyd yn cynnwys nifer o brosiectau arloesol i fyny’r afon i reoli perygl llifogydd mewn ffordd naturiol.

Gall camau megis plannu coed, llacio pridd a rheoli ffosydd draenio atal rhywfaint o’r llifddwr a sicrhau fod yr ardal yn gallu gwrthsefyll newid hinsawdd yn well i’r dyfodol.

Mae CNC yn asesu dalgylchoedd Afon Elwy ac Afon Clwyd, i ddarganfod opsiynau addas ac mae’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru, perchnogion tir, awdurdodau lleol ac Undebau Ffermio i gychwyn ar y prosiectau hyn.

Yn ogystal â lleihau’r perygl o lifogydd, y gobaith yw y bydd y gwaith yn darparu manteision eraill i gymunedau cyfagos ac i’r amgylchedd lleol.

Gall pobl weld y cynigion yr opsiwn sy’n cael ei ffafrio gan CNC ar gyfer y cynllun, a rhoi adborth ar ddydd Mercher 10 Rhagfyr yn Nhŷ Oriel yn Llanelwy rhwng 2pm a 7pm.  

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau CNC (Gogledd a Chanolbarth Cymru):

“Hoffem ddiolch i bobl Llanelwy am eu cefnogaeth a’u hamynedd yn ystod y cyfnod y buom yn cynnal ymchwiliadau manwl, i ddod o hyd i fesurau tymor hir effeithiol i leihau’r perygl o lifogydd yn yr ardal.

“Digwyddodd y llifogydd dinistriol ddwy flynedd i’r mis yma.  Ers hynny, rydym wedi bod yn gweithio’n galed er mwyn darparu gwelliannau tymor byr yn lleol ac i gefnogi’r gymuned drwy ei helpu i fod yn fwy parod ar gyfer llifogydd yn y dyfodol.

“Rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n agos â’r gwasanaethau brys a’r llywodraeth leol i wella ein hymateb i lifogydd – a phrofwyd hyn yn ddiweddar yn ystod  ymarfer aml-asianthaethol.

“Rydym yn credu fod y cynlluniau hyn - a luniwyd yn dilyn astudiaethau manwl o’r dalgylch cyfan  - yn rhoi tawelwch meddwl tymor hir ac effeithiol i bobl Llanelwy.

“Er bod y math o lifogydd a welsom yn 2012 yn rhywbeth prin, gwyddom, wrth i’n hinsawdd newid, ein bod yn fwy tebygol o weld mwy o law trwm yn y dyfodol, a mwy o lifogydd.  

“Nid yw bob amser yn bosibl inni rwystro llifogydd rhag digwydd, ond yn Llanelwy, rydym yn credu fod gennym gynnig da i leihau’r tebygolrwydd y bydd yn digwydd yn sylweddol.”

Yn dilyn y sesiwn galw-heibio bydd CNC yn trafod â Llywodraeth Cymru er mwyn cael cyllid ar gyfer gwanwyn y flwyddyn nesaf.

Unwaith y bydd yn cael caniatâd, bydd yn cychwyn gwaith cynllunio a dylunio manwl, cyn cychwyn gweithio ar y cynllun yng Ngwanwyn 2016.

Yn y cyfamser, mae camau tymor byr i leihau’r perygl o lifogydd yn parhau ar Afon Elwy.  

Mae hyn yn cynnwys argloddiau uwch ger pont Spring Gardens, a sylfaen goncrid newydd sy’n caniatáu i rwystrau llifogydd dros dro gael eu gosod ar hyd 150 metr o’r afon.

Mae tri chynllun llifogydd cymunedol bellach wedi eu trefnu ar gyfer y ddinas, ynghyd â 33 o wardeniaid llifogydd gwirfoddol. Mae 548 o’r 599 eiddo bellach wedi eu cofrestru i dderbyn rhybuddion llifogydd yn rhad ac am ddim gan CNC.

I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau llifogydd, neu rybuddion llifogydd, ewch i cyfoeth naturiol cymru rhybuddion

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru