Deng mlynedd yn olynol ar gyfer gwlâu cocos Aber Afon Dyfrdwy

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi y bydd gwlâu cocos Aber Afon Dyfrdwy yn agor ar 1 Gorffennaf 2017.

Dyma’r degfed flwyddyn yn olynol i’r gwlâu cocos agor ers i system drwyddedu gael ei chyflwyno. Mae’r system yn cyfyngu ar nifer y bobl sy’n cael casglu cocos, fel y gellir rheoli’r bysgodfa mewn ffordd gynaliadwy er budd casglwyr cocos, adar a’r amgylchedd yn gyffredinol.

Mae arolygon eleni yn dangos fod niferoedd a maint y cocos yn dda iawn – hynny’n rhannol oherwydd y modd cafodd y bysgodfa ei rheoli y llynedd.

Y tymor hwn, mae CNC wedi cytuno y gall casglwyr gasglu cyfanswm o 3,796 tunnell o gocos, swm gaiff ei adolygu hanner ffordd drwy’r tymor. Golyga hyn y caiff pob casglwr cocos trwyddedig gasglu 500kilogrammes o gocos bob dydd (Llun-Sadwrn).

Meddai Nick Thomas, Rheolwr Gweithrediaddau CNC: “Mae agor am ddeng mlynedd yn olynol yn rhywbeth na welwyd mohono’n digwydd erioed o’r blaen, ac mae’n dangos bod y bysgodfa’n cael ei rheoli mewn modd cynaliadwy. Rydym yn sicrhau’r cydbwysedd iawn, gan wneud yn siwr fod digon o gocos i’w cael ar gyfer y diwydiant, ar gyfer y boblogaeth bwysig o adar, yn enwedig piod y môr, ac ar gyfer atgynhyrchu’r gwlâu ar gyfer y dyfodol.

“Ein hamgylchedd ng Nghymru yw’r ased fwyaf gwerthfawr sydd gennym, gyda’r potensial o gynhyrchu mwy ar gyfer ein heconomi os defnyddiwn ef yn gynaliadwy. 

“Mae llwyddiant parhaus gwlâu cocos Aber Afon Dyfrdwy yn enghraifft wych o hyn.”

Cyn i’r cynllun trwyddedu gael ei gyflwyno, roedd patrwm ‘penllanw a thrai’ yn perthyn i’r diwydiant. Pan oedd y stociau cocos yn uchel, byddai’r gwlâu’n cael eu clirio o fewn wythnosau’n unig gan gannoedd o gasglwyr cocos, gan arwain at orfod cau’r gwlâu am sawl blwyddyn wedyn.

Yn awr, mae 53 o gasglwyr cocos trwyddedig i’w cael ar Afon Dyfrdwy. Rhaid iddynt gadw at nifer o reoliadau, fel y math o offer a ddefnyddir, yr oriau pan ellir casglu cocos a chwota casglu dyddiol sy’n cyfyngu ar faint o gocos y gellir eu cynaeafu.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru