Miloedd o bysgod wedi eu hachub o gamlas

NRW with Newport City Council and local angling clubs to save fish at Fourteen Locks

Mae mwy na 15,000 o bysgod wedi cael eu hachub o gamlas yng Nghasnewydd ar ôl i ddŵr ddechrau gollwng ohoni.

Ar y cyd â Chyngor Dinas Casnewydd a chlybiau pysgota lleol, aeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ati i achub y pysgod ar ddydd Sadwrn 26 Awst yn Fourteen Locks, sef rhan o Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog sydd wedi’i hamgylchynu â thir.

Yn sgil bwlch yn y rhan hon o’r gamlas fe ddechreuodd y dŵr ollwng ac fe ostyngodd i lefel eithriadol o isel, gan roi bywydau’r pysgod yn y fantol.

Cafodd y pysgod breision cymysg, fel rhufelliaid, carp, merfogiaid a physgod rhudd, eu dal trwy ddefnyddio rhwydi, gyda rhai’n cael eu parlysu dros dro gyda thechnegau electro-bysgota. Yna, cawsant eu cludo’n ddiogel ymhellach i fyny’r gamlas mewn tanc mawr a gâi ei dynnu gan dryc CNC.

Meddai Jon Goldsworthy, Rheolwr Gweithrediadau yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein hafonydd a’n camlesi’n gartref i amrywiaeth toreithiog o blanhigion ac anifeiliaid, ac maen nhw’n fannau hamddena pwysig sy’n helpu i roi hwb i’r economi leol.

“Roedden ni’n gwybod bod yn rhaid inni weithredu’n ddi-oed i achub y pysgod gan fod lefel y dŵr a’r ocsigen yn gostwng yn gyflym.

“Gyda help gan ein partneriaid a’n gwirfoddolwyr, fe wnaethon ni lwyddo i achub miloedd o bysgod. Efallai na fydden nhw wedi goroesi fawr hirach yn yr amodau hynny.

“Bydd Cyngor Dinas Casnewydd, perchennog y safle, yn parhau i fonitro’r gamlas a rhoi cynlluniau ar waith i drwsio’r bwlch a symud unrhyw bysgod sydd ar ôl.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru