Cwympo coed i greu coedlan llydanddail

Cleared area of the forest following felling of a group of trees

Mae’r cam diweddaraf yng ngwaith Cyfoeth Naturiol Cymru o gwympo coed o blanhigfa yn Eryri newydd ddechrau, a bydd y cludo’n dechrau wythnos nesaf.

Bydd yr ardal lle bydd y coed wedi’u cwympo, sy’n ffinio ar Warchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Aber ger Abergwyngregyn, yn cael ei hadfer yn goetiroedd llydanddail brodorol, er budd bywyd gwyllt a phawb sy’n mwynhau’r dirwedd arbennig hon.

Bydd contractwyr Cyfoeth Naturiol Cymru, M G Harvesting, yn cwympo’r coed, a byddant yn cael eu cludo gan y cwmni K M Owen. Er mwyn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar bawb, bydd y pren yn cael ei gludo rhwng 9am a 3pm ar ddyddiau gwaith yn unig.

Meddai Huw Green, Rheolwr Gwarchodfa CNC yng Nghoedydd Aber: “Mae gwarchod bywyd gwyllt yn hanfodol i’n hamcanion fel sefydliad.

“Wrth i’r gwaith cynhaeaf barhau yn ystod y blynyddoedd nesaf, nod Cyfoeth Naturiol Cymru yw ymestyn y coetir llydanddail yng Nghoedydd Aber un cilometr sgwâr, gan roi hwb i fioamrywiaeth a gwella’r dirwedd.

“Rydym yn ddiolchgar dros bwn i gymuned leol Abergwyngregyn am eu cydweithrediad. Byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau y bydd y gwaith yn tarfu cyn lleied ag y bo mo modd ar y gymuned leol a’r ymwelwyr.”

Pan gafodd coed eu cwympo yn 2002, symudwyd 4,000 tunnell o bren ymaith, a chafodd 500 o dunelli’n ychwaneg eu symud ymaith y llynedd.

Mae cynaeafu’r blanhigfa hon yn gryn sialens oherwydd y llethrau serth. 

A bu raid i’r cwmni cludo addasu dwy lori er mwyn cludo’r pren oherwydd y cyfyngiad pwysau ar y bont ganoloesol a lled y ffordd drwy’r pentref.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru