Holi barn i helpu i lunio a goleuo cynlluniau adnoddau naturiol

Dyfi, aerial view

Mae pobl sy’n byw yn ardal Dyfi’n cael eu gwahodd i leisio barn am y ffordd orau o warchod, rheoli a defnyddio adnoddau naturiol yr ardal.

Mae’n rhan o ddull newydd o weithio gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac yn un o dri chynllun peilot yng Nghymru.

Mae CNC am i bobl leol fod wrth galon y broses a bydd yn cynnal sesiwn a gweithdy galw heibio yn Y Plas ym Machynlleth ar ddydd Sadwrn 11 Gorffennaf rhwng 12.45-4.00pm fel y gall pobl ddysgu mwy am y cynlluniau a sut y gallai eu barn nhw helpu.

Meddai Patrick Green, Rheolwr Prosiect Dyfi yn Cyfoeth Naturiol Cymru: “Yn draddodiadol, mae gwahanol rannau o’n hamgylchedd wedi cael eu rheoli ar wahân. Rydym yn awr yn edrych ar sut y gallwn uno’r rhannau hyn er mwyn creu mwy o fanteision i bobl, bywyd gwyllt a’r economi.

“Mae pobl leol yn deall materion lleol. Rydym eisiau clywed eu syniadau am sut y gallwn wella’r ardal ar gyfer ystod eang o faterion fel hamdden, twristiaeth, cynhyrchu bwyd, ffermio, ynni adnewyddadwy, bywyd gwyllt, rheoli'r perygl llifogydd, swyddi a diwylliant.

“Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn dweud wrth bobl am y gwaith a wnaethom, ac yn bwysicach, yn gwrando ar eu barn am sut y gallwn reoli eu hadnoddau naturiol i gefnogi amgylchedd, cymuned ac economi’r ardal.

“Rydym eisiau cynnwys pobl yn gynnar yn y broses fel y medrant helpu i ddylanwadu ar y pethau sy’n digwydd nesaf.”

I gael gwybod mwy neu i gofrestru i gael lle yn y gweithdy di-dâl hwn, e-bostiwch elizabeth.felton@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Cefndir

Mae’r aer, tir, dŵr, bywyd gwyllt, planhigion a phridd – ein ‘hadnoddau naturiol’, yn dod o dan bwysau cynyddol oddi wrth y newid hinsawdd, poblogaeth sy’n tyfu a’r angen i gynhyrchu ynni.

I gael y mwyaf allan o’n hamgylchedd i’r dyfodol, rhaid i bob un ohonom ofalu amdano fel y gall barhau i ddarparu’r pethau sydd eu hangen arnom.Gall unrhyw benderfyniadau a wnawn gael effaith ganlyniadol ar yr holl amgylchedd, heddiw ac am genedlaethau i ddod.

Mae’r gwaith yn ardal Dyfi’n rhan o dreialon CNC i Reoli Adnoddau Naturiol er mwyn gweld y darlun cyfan yn lle canolbwyntio dim ond ar rannau unigol o’r amgylchedd.

Mae’r dull newydd hwn o weithio wedi’i osod allan ym Mil yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru, a'r nod yw cynnwys pobl ar lefel leol i ddeall y problemau, hel y dystiolaeth a chwilio am gyfleoedd i reoli adnoddau naturiol mewn ffordd sy’n cefnogi ffyniant amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

Mae’r ddau dreial arall ar reoli adnoddau naturiol yn digwydd yn nalgylchoedd Tawe a Rhondda yn ne Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru